Архив

Печат

Крим стъпи на роден бряг

Автор Свет­лана Михова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Над Керченския пролив предсрочно бе открит най-големият мост в Европа

На 15 май бе открита автомо­бил­ната маги­страла по моста над Кер­чен­ския про­лив. Така за първи път в исто­ри­ята полу­ост­ров Крим бе съе­ди­нен с непо­кла­тима сухопътна връзка с голямата тери­то­рия на Русия.

Мостът бе открит с търже­ствена цере­мо­ния с уча­сти­ето на Вла­ди­мир Путин. По тра­сето като на парад преми­наха няколко десетки тежкотоварни

Печат

Москва е готова да помогне на Лондон да построи мост през Ла Манш

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посол­ството на Рус­ката феде­рация във Вели­ко­бри­та­ния заяви готов­но­стта на Москва да спо­дели с Лон­дон опита си при изграж­да­нето на Крим­ския мост, за да бъде построен мост през Ла Манш, се казва в разпро­стра­нен в сряда комен­тар на рус­кото дипло­ма­ти­че­ско пред­ста­ви­тел­ство в отго­вор на заяв­ле­ни­ето на заместник-​министъра на външ­ните работи на

Печат

Посолството на РФ в САЩ строго осъди провокационната статия на Washington Examiner

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Посол­ството на Рус­ката феде­рация в САЩ осъди строго про­во­каци­он­ната ста­тия във вест­ник Washington Examiner, в която авторът при­зо­вава вла­стите на Украйна да нане­сат удари по Крим­ския мост.

На 15 май вест­ник Washington Examiner пуб­ли­кува про­во­каци­онна ста­тия на Том Роган, в която той при­зо­вава да се взриви Крим­ският мост. Сво­бо­дата на сло­вото не може да служи

Печат

Путин: Новото въоръжение ще запази стратегическия баланс

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Сочи рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин про­веде засе­да­ние по въпро­сите на отбра­ната и раз­ви­ти­ето на Въоръже­ните сили на Рус­ката феде­рация. Пре­зи­дентът Путин заяви, че най-​новите оръжейни системи ще поз­во­лят на Русия да поддържа стра­теги­че­ския баланс цели десетилетия.

През послед­ните години напра­вихме много за укреп­ва­нето на въоръжените

Печат

Немски медии със сензационна новина за "Новичок"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Става дума за сен­за­ци­онно раз­след­ване, пуб­ли­ку­вано от герман­ския вест­ник „Ди Цайт” съвместно със „Зюдойче Цайтунг” по повод слу­чая „Скрипал”. По данни на тези медии, обра­зец на нервно-​паралитичното веще­ство тип „Нови­чок” е бил пре­да­ден на феде­рал­ните раз­уз­на­ва­телни служби на Герма­ния (BND) в нача­лото на 90-​те години. Нем­ските медии твър­дят, че