Архив

Печат

Срещата в Хелзинки сложи край на еднополюсния свят

Автор Свет­лана Михова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Въпреки съпротивата на ретроградния политически елит, Путин и Тръмп направиха първата крачка към нов международен ред

Пър­вата пъл­ноценна среща между рус­кия и аме­ри­кан­ския пре­зи­дент се състоя в поне­дел­ник в Хел­зинки. Напълно спра­вед­ливо тя бе наре­чена исто­ри­ческа и отдавна се оча­кваше от цял свят. От едни с надежда, от други — с пани­че­ски страх. С надежда да се норма­ли­зи­рат руско-​американските отношения

Печат

Обвиниха Бутина в две престъпления

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 18 юли сътруд­ници от посол­ството на РФ в САЩ са посе­тили поред­ното засе­да­ние на съда в окръг Колум­бия по делото на рус­ката граж­данка Мария Бутина, съобщи ТАСС. Освен това посол­ството е полу­чило раз­реше­ние от аме­ри­кан­с­ките вла­сти да посети Бутина на 19 юли. Тя вече получи две обви­не­ния: на 29-​годишната рус­киня е инкри­ми­ни­рано уча­стие в сго­вор и

Печат

Идеалното семейство е с две или три деца

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Така смя­тат над 40% от рус­наците. Това сочат дан­ните полу­чени от допит­ване на ВЦИОМ. „Забе­лежимо е нарас­нал делът на онези, които смя­тат, че в „иде­ал­ното” семейство трябва да има три деца (нараства­нето е от 28% през 2014 г. до 43% през 2018 г.) Още 42% от граж­да­ните са на мне­ние, че за семей­ното щастие са необ­хо­дими две деца, се казва в съобще­ни­ето на ВЦИОМ

Печат

САЩ с нови санкции срещу "Северен поток-2"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Кногреса на САЩ в най-​близко време ще бъде вне­сен нов пакет санкции срещу про­екта „Севе­рен поток-​2″. Този път иници­а­торът на мер­ките пред­лага да се повиши енергий­ната сигур­ност на съюз­ниците от НАТО и газопро­водът от Русия за Европа да се замени с покупка на ресурси от аме­ри­кан­ски компании.

Зако­нопро­ектът е подго­т­вен от сенатора

Печат

Собянин започна предизборната си агитация

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Кан­ди­датът за нов ман­дат за кмет на Москва Сергей Собя­нин започна аги­таци­он­ната си кампа­ния в предпри­я­ти­ята на сто­лицата. Пър­вата му среща бе в мос­ков­ската фаб­рика за сла­до­лед, пре­дава агенция „Москва”. Собя­нин благо­дари на колек­тива за вкус­ната и полезна про­дукция и каза, че вла­стите се стараят да помагат на мос­ков­ските предприятия