Печат

На Запад не могат да приемат, че Русия се справя с пандемията

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия е сред стра­ните, които най-​успешно се спра­вят в бит­ката срещу новата вирусна пан­демия. Това става ясно от ста­ти­сти­ката, която дават не само офици­ал­ните руски вла­сти, но и Све­тов­ната здравна орга­ни­за­ция, както и аме­ри­кан­ският уни­вер­си­тет „Джонс Хопкинс”.

Дан­ните за смърт­но­стта сред забо­ле­лите гово­рят осо­бено крас­но­ре­чиво. В Русия това са 0,98% от общо 309 хиляди носи­тели на вируса. Кар­ти­ната в т.нар

Печат

Денят на славянската писменост и култура ще премине онлайн

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Тази година праз­ни­кът се чества в Русия за 35-​и път. Но поради епи­демио­логич­ната ситу­ация всички меропри­я­тия ще са в онлайн формат. Исто­ри­ята на праз­ника в съвременна Русия може да се види на теле­ви­зи­он­ната програма „Вести” на 24 май. По канал „Кул­тура” от 13 ч. ще бъде пока­зан докумен­та­лен филм за дей­но­стта на солун­с­ките братя. Преди него с

Печат

Русия не планира военни учения около границите на НАТО по време на пандемията

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­ките военни нямат пла­нове за про­веж­дане на уче­ния около гра­ниците на стра­ните от НАТО в пери­ода на пан­деми­ята, пре­диз­ви­кана от коро­на­ви­руса, заяви във втор­ник рус­кият мини­стър на външ­ните работи Сергей Лав­ров по време на пре­с­конфе­ренция след мини­стер­ската сесия на Съвета на държа­вите от Бал­тийско море, преми­нала във формат онлайн.

В

Печат

Медински: Немските журналисти трябва внимателно да изучават историята

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Жур­на­ли­стите от герман­ския теле­ви­зи­о­нен канал MDR, които наре­коха съвет­ските войски, разпо­ложени на тери­то­ри­ята на бившата ГДР, „окупа­тори”, трябва внима­телно да изу­ча­ват исто­ри­ята, за да не се стига до директно „избел­ване” на нацизма. Това заяви помощ­ни­кът на рус­кия пре­зи­дент Вла­ди­мир Медин­ски, цити­ран от РИА „Новости”.

Той отбе­ляза, че

Печат

САЩ изпратиха на РФ респиратори

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пър­вият воен­но­транспор­тен само­лет с пар­тида апа­рати за изку­ствена вен­тил­ация на белите дро­бове излетя от САЩ за Русия, съобщи в Туитър аме­ри­кан­ският Съвет по наци­о­нална сигур­ност. „Апа­ра­тите ще помогнат за спа­ся­ва­нето на живота на най-​пострадалия руски град — Москва. Аме­рика се моли и изпраща най-​добри поже­ла­ния на рус­наците в тези трудни