Печат

В Мюнхен търсят изчезващия Запад, САЩ искат да го открият в Крим

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Днес в бавар­ската сто­лица се открива Мюн­хен­ската конфе­ренция за сигур­ност. За поре­ден път поли­ти­че­ският елит на пла­не­тата четири дни ще умува как да я спаси от нарастващите и множащите се заплахи. Както винаги, „първа цигулка” ще се опи­тат да играят пред­ста­ви­те­лите на евро­ат­лан­ти­че­ския свят.

Тази година основна тема ще бъде разпа­дащото се един­ство на Запада, заси­л­ващото се коле­ба­ние в него­вите цен­но­сти и

Печат

Мария Захарова: Думите на Столтенберг потвърждават "мозъчната смърт" на НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото външно мини­стер­ство Мария Заха­рова заяви, че САЩ трябва да отде­лят сто­тици мили­они долари за хума­ни­тарни цели, а не за „про­ти­во­действие” на Русия.

По-​рано стана известно, че в про­екта на аме­ри­кан­ския бюджет за 2021 година Русия е обявена за един от основ­ните врагове на Съе­ди­не­ните щати. По-​специално бюджетът

Печат

Москва не воюва с никого на територията на България

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 10 фев­ру­ари в Деня на дипло­мата в Русия извън­ред­ният и пъл­номощен посла­ник на РФ у нас Ана­то­лий Мака­ров, воен­ният аташе, служи­тели на посол­ството и на апа­рата на аташето по отбра­ната, сътруд­ници на Рус­кия културно-​информационен център, на Дома на Москва в София, пред­ста­ви­тели на обще­ствени орга­ни­за­ции, жур­на­ли­сти и граж­дани положиха венци

Печат

Откриха огън срещу цивилни в Сирия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръко­во­ди­те­лят на Центъра за поми­ре­ние между враж­ду­ващите страни в Сирия генерал-​майор Юрий Борен­ков съобщи, че около 10:30 часа на 12 фев­ру­ари на КПП до село Хар­бат Хамо част от сирийските пра­ви­тел­ствени войски са спрели кон­вой на ВС на САЩ, който се откло­нил от марш­рута. Той под­черта, че по-​нататъшната еска­лация на конфликта е била

Печат

Безплатното образование в Русия е реалност

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 12 фев­ру­ари в Рус­кия културно-​информационен център (РКИЦ) в София се про­веде пред­ста­вяне на програмата за безплатно обра­зо­ва­ние в Русия. Кампа­ни­ята за пода­ване на документи и реги­страция на чужди граж­дани и съна­род­ници за обу­че­ние във вузо­вете на Рус­ката феде­рация ще продължи до 7 април 2020 година.

Всеки сту­дент може да кан­ди­дат­ства в 6