Архив

Печат

Руският газ тръгва към Европа през Беларус

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Съюзната държава укрепва и се развива 

До 2020 г. Русия ще инве­стира около $2,5 млрд. за обно­вя­ване на бела­рус­кия участък на газопро­вода „Ямал-​Европа” и над $1 млрд. за изграж­дане на допъл­ни­телни под­земни хра­ни­лища. „Имайки пред­вид тех­ни­че­ското състо­я­ние на другите марш­рути за износ на руски въг­ле­во­до­роди, най-​вече на газ за Европа, направо да кажем — неудо­вле­тво­ри­тел­ното им състо­я­ние, бела­рус­кият маршрут

Печат

Русия има данни за връзките на "Белите каски" с терористите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото външно мини­стер­ство Мария Заха­рова заяви, че Москва разпо­лага с данни, че служи­тели на орга­ни­за­ци­ята „Бели каски” поддържат тесни връзки с теро­ри­стични групи­ровки в Сирия.

Заха­рова каза: „Ние знаем, не само сме уве­рени, а знаем, имаме информация, че служи­тели на „Белите каски” поддържат тесни връзки с

Печат

Крим реагира на новите европейски санкции

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вре­дата от санкци­ите е срав­нима с вре­дата от пре­би­ва­ва­нето на Крим в състава на Украйна, заяви в отго­вор на удълже­ните санкции на ЕС срещу Крим сена­торът от полу­ост­рова Сергей Цеков.

В поне­дел­ник ЕС удължи санкци­ите срещу Крим и Сева­стопол до 23 юни 2019 г. По този повод Сергей Цеков заяви: „Всъщ­ност пери­одът на пре­би­ва­ва­нето на Крим в състава на

Печат

Москва въведе контрамерки срещу американски фирми

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Мини­стърът на ико­номи­че­ското раз­ви­тие на Рус­ката феде­рация Мак­сим Ореш­кин заяви, че Москва ще въведе кон­трамерки срещу аме­ри­кан­ски компа­нии. По съобще­ние на прес­служ­бата на мини­стер­ството, рус­ките вла­сти са при­ели реше­ние за въвеж­дане на „балан­си­ращи мерки” за внос на стоки от САЩ, което озна­чава допъл­ни­телни мита върху американски

Печат

Захарова: Тръмп планира разполагане на оръжия в Космоса

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Офици­ал­ният пред­ста­ви­тел на рус­кото външно мини­стер­ство Мария Заха­рова заяви, че реше­ни­ето на САЩ да съз­даде кос­ми­че­ски войски е дока­за­тел­ство, че Вашинг­тон пла­нира разпо­лагане на оръжия в Космоса.

Спо­ред Заха­рова Вашинг­тон пла­нира да направи това за про­веж­дане на евен­ту­ални военни опе­рации. Тя под­черта, че Русия много внима­телно следи