Архив

Печат

НАТО използва Украйна като своя територия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пропагандистите в пакта не се гнусят от нацисткия дух в Прибалтика и Киев

Вече от няколко дни в Украйна работи спе­ци­ална делегация на НАТО, водена от гене­рал­ния сек­ре­тар на пакта Йенс Стол­тен­берг, съобщи РИА „Ново­сти”. Визи­тата е посве­тена на 20-​годишнината от подпи­сва­нето на Хар­тата за осо­бено парт­ньор­ство с Киев, но опе­ра­тивно бе насо­чена към изпъл­не­ние на основ­ната задача на али­анса — изна­сяне на воен­ните му струк­тури все по-​близо до рус­ките граници.

Пре­зи­дентът Петро Порошенко търже­ствено рапор­тува пред гостите, че стра­ната започва обсъж­да­нето на план за член­ството й в НАТО. Преди месец Радата прие съо­т­вет­ния „Закон за НАТО”, който опре­деля член­ството в пакта като при­о­ри­те­тен. В отго­вор Стол­тен­берг му обеща, че стремежите на управ­ля­ващите в Киев ще бъдат под­крепени, за да може Украйна да реа­ли­зира нуж­ните реформи и да дорасне до натов­ските стан­дарти. Споме­ната бе и маги­че­с­ката форму­ли­ровка „изгот­вяне на пътна карта”.

По уста­но­ве­ните в али­анса пра­вила стра­ната, жела­еща да се при­съе­дини, „е длъжна да регу­лира вътреш­ните си конфликти с мирни сред­ства”. В слу­чая с Украйна това озна­чава, че преди всичко трябва да бъде сложен край на вой­ната в Дон­бас и по мирен път да бъдат решени про­блемите на мест­ното насе­ле­ние. Засега Киев не про­явява ника­кви при­з­наци да върви по този път и няма ника­кви наме­ре­ния да изпълни изис­ква­ни­ята, запи­сани в Мин­ските споразумения.

Напро­тив, продължава обстрелът на мир­ното насе­ле­ние, еска­лаци­ята на воен­ните действия, дивер­си­он­ните акции и убийства. Това оче­видно не тре­вожи ръко­вод­ството на пакта. То не се смущава от факта, че Украйна на прак­тика се е отка­зала напълно от изпъл­не­ние на спо­ра­зуме­ни­ята. По време на визи­тата на висо­копо­ста­ве­ната натов­ска делегация на сайта на Укра­ин­ската обще­ствена теле­ви­зия бе пуб­ли­ку­ван текстът на зако­нопро­ект за „реин­теграци­ята на Дон­бас”, който се оча­ква да бъде разгле­дан от Радата и приет в нача­лото на есен­ната сесия. Той пре­дви­жда пре­зи­дентът да има право по свое усмот­ре­ние да въвежда военно положе­ние в реги­она, да използва укра­ин­ската армия и други военни форми­ро­ва­ния, за да „сдържа агре­си­ята на Русия”. В пълно про­ти­во­ре­чие с тези мерки в тек­ста се казва, че тези тери­то­рии на Донецка и Луган­ска област са извън кон­трола на киев­ската власт.

Без внима­ние остава неот­дав­наш­ното заяв­ле­ние на зам.-министъра по въпро­сите на „временно окупи­ра­ните тери­то­рии” Георгий Тука, че „при цялото си жела­ние и ста­ра­ние Киев не може юри­ди­че­ски да докаже при­състви­ето на руски военни в Донбас”.

От момента, когато през фев­ру­ари 2014 г. бе извършен въоръже­ният пре­врат, НАТО фак­ти­че­ски се разпо­ре­жда с тери­то­ри­ята, инфра­струк­ту­рата и въоръже­ните сили на стра­ната — така, както това става с държа­вите членки. Неза­ви­симо от ста­тута на Украйна ней­ното поли­ти­че­ско, орга­ни­за­ци­онно и тех­но­логично във­ли­чане в али­анса е обек­тивна реал­ност и стра­ната вече е превър­ната в негов при­датък, част от него­вата военна машина и меха­низъм за постигане на стра­теги­че­с­ките цели на Брюк­сел и Вашинг­тон. Укра­ин­ски военни редовно участват в уче­ни­ята на али­анса, вклю­чи­телно и у нас. Достатъчно крас­но­ре­чиви по този повод са трак­тов­ките на киев­ските поли­то­лози за „достойн­ствата” от член­ството в пакта: „Член­ството на Украйна в НАТО ще съвпадне с пораже­ни­ето на Русия в геопо­ли­ти­че­ското про­ти­во­бор­ство със Запада” и „Украйна в НАТО е един от основ­ните елементи на новата меж­ду­на­родна система, както и разпадът на самата Русия”.

Съще­временно нито в Брюк­сел, нито в Киев не се замис­лят, че целите, които са си поста­вили, водят преди всичко към разпад на самата Украйна. Вме­сто феде­ра­ли­зи­ра­нето на много­наци­о­нал­ната страна, меха­низъм за което предо­ста­вят Мин­ските спо­ра­зуме­ния, властта в Киев при­бягва към нео­нацистка идео­логия и до ней­ните управ­лен­ски прак­тики. В тази посока тя изцяло е под­крепяна и покро­ви­тел­ствана от НАТО.

Тази сед­мица в щаба на али­анса не се посве­ниха да изра­бо­тят и пус­нат 8-​минутно „документално-​игрално” видео, в което бившите есе­совци и наци­о­на­ли­сти в При­бал­тика, известни като „гор­ските братя”, са пред­ста­вени като герои и борци за сво­бода. Раз­бира се, в това „невинно про­из­ве­де­ние на изку­ството” и целе­на­со­чен про­паган­ден паск­вил не се споме­нава, че жертва на „геро­ите” ста­ват сто­тици мирни жители. Напро­тив, авто­рите отбе­ляз­ват, че „духът” на „гор­ските братя днес живее вън въоръже­ните сили на трите при­бал­тийски републики”.

Гово­ри­те­лят на рус­кото Външно мини­стер­ство Мария Заха­рова нарече видеото „отвра­ти­телна акция”. „Това е исто­ри­че­ско извраще­ние, разпро­стра­ня­вано съзна­телно от НАТО с цел да се под­копаят реше­ни­ята на Нюрн­берг­ския съд. Днес Бан­дера е герой, „гор­ските братя” — спа­си­тели на При­бал­тика, а какво ще последва утре?”, задава рито­ри­че­ски въпрос Заха­рова. Тя при­зо­вава европе­й­с­ката обще­стве­ност, жур­на­ли­сти, исто­рици и поли­то­лози да не отми­на­ват с без­раз­ли­чие поред­ната кощун­ствена акция на пакта. /„Русия днес”/