Архив

Печат

"Нощните вълци" и "МО'ДИКО" почистиха паметника на Съветската армия в София

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 9 юли пред­ста­ви­тели на мото­клуб „Нощни вълци — София” и Мла­деж­ката орга­ни­за­ция „МОДИКО” почи­стиха памет­ника на Съвет­ската армия в центъра на София, след като офици­ал­ните вла­сти не предпри­еха ника­кви мерки по случая.

В нощта срещу 30 юни памет­ни­кът на Съвет­ската армия осъмна над­рас­кан с чер­вена боя от ван­дали. Повре­дена бе и една от гра­нит­ните плочи на монумента. На 6 юли посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация у нас Ана­то­лий Мака­ров изпрати про­тестна нота до Външно мини­стер­ство на Репуб­лика Бълга­рия, в която бе изра­зено възмуще­ни­ето му от поред­ното поруга­ване на монумента и насто­яване да бъдат уста­но­вени извърши­те­лите на ван­дал­ския акт и при­вле­чени към отго­вор­ност, както и да бъдат отстра­нени вре­дите. От 1 до 9 юли обаче българ­ските вла­сти не дадоха знак, че са забе­ля­зали без­об­ра­зи­ето и не реаги­раха по какъвто и да е начин.

Със соб­стве­ните си ръце изчи­стихме надпи­сите с боя върху памет­ника”, съобщи в поне­дел­ник лидерът на софийското отде­ле­ние на мото­клуба „Нощни вълци” Денчо Златанов.

Той отбе­ляза, че през май тази година чле­но­вете на мото­клуба са участвали в мотопро­бега „Пътищата на Побе­дата — към Бер­лин” и той лично е ста­нал сви­де­тел на това, как се грижат за такива памет­ници в Сло­ва­кия, Чехия, Герма­ния и други страни.

Смя­таме, че отноше­ни­ето към памет­ниците показва кул­ту­рата на един народ. Ако нашата държава няма жела­ние, тогава ние — обик­но­ве­ните граж­дани, ще се занима­ваме с това. Нашата цел е да дадем положи­те­лен при­мер на под­рас­тващото поко­ле­ние, да го научим да прави добри дела. Искаме да покажем както на българ­ския народ, така и на чуж­де­стран­ните гости, че уважа­ваме кул­ту­рата и исто­ри­ята на нашата държава”, заяви Зла­та­нов пред коре­спон­дента на ТАСС в Бълга­рия Игор Лен­кин. Напом­няме, че памет­ни­кът на Съвет­ската армия често става обект на посега­тел­ство на ван­дали, като пери­о­дично се появя­ват оскър­би­телни надписи и лозунги.

Мото­клуб „Нощни вълци — София” и Мла­деж­ката орга­ни­за­ция „МОДИКО” изра­зя­ват сво­ите благо­дар­но­сти за съдействие на Общин­ската полиция в София.

/„Русия днес”/