Архив

Печат

Матвиенко ще изпраща сенаторите по затворите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Спи­керът на Съвета на феде­раци­ята Вален­тина Мат­ви­енко помоли сена­то­рите да посеща­ват затво­рите и коло­ни­ите, където изтърпя­ват нака­за­ни­ята си жени, инва­лиди и деца. Спо­ред нея това ще помогне да се оцени положе­ни­ето и да се раз­бере необ­хо­дими ли са промени в зако­но­да­тел­ството в тази област, съобщава РИА „Новости”.

Спо­ред Мат­ви­енко хума­ни­зи­ра­нето на цялата система на Феде­рал­ната служба за изпъл­не­ние на нака­за­ни­ята е „необ­хо­димо усло­вие за всяко нормално обще­ство”. Спи­керът отбе­ляза, че е необ­хо­димо да се осигури тру­дова зае­тост на жените и инва­ли­дите в затво­рите, както и да се обърне внима­ние на въпро­сите на соци­ал­ното и юри­ди­че­ското осигу­ря­ване на осво­бо­де­ните от местата за лиша­ване от свобода.

На 12 юли в Съвета на феде­раци­ята се състоя засе­да­ние, на което при­съства и мини­стърът на пра­во­съди­ето Алек­сандър Коно­ва­лов. Той пред­стави доклад за живота на жените, децата и инва­ли­дите в местата за лиша­ване от сво­бода. /„Русия днес”/