Архив

Печат

Путин: Русия възстановява икономическия си ръст

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръстът на рус­ката ико­номика надвишава 2%, а инфлаци­ята се намира на рекордно ниско ниво за Рус­ката феде­рация. Това съобщи рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин на срещата на върха на държа­вите от БРИКС (Бра­зи­лия, Русия, Индия, Китай и Репуб­лика Южна Африка) в китайския град Сямън.

По думите му, Русия въз­ста­но­вява ико­номи­че­ския си ръст, като го сравни с този на Индия и Китай: „Той не е такъв като на Китай и Индия, но все пак след спада му отчи­таме ръст с над 2%. Постиг­на­хме рекор­ден спад на инфлаци­ята за Русия. Сега тя е 3,5%, а към края на годи­ната оча­к­ваме да е 3,73,8%”, под­черта рус­кият лидер.

Пре­зи­дентът Путин отбе­ляза, че задъл­бо­ча­ва­нето на ико­номи­че­ското сътруд­ни­че­ство със стра­ните от БРИКС, Русия реа­ли­зира в усло­вия на пре­одо­ля­ване на кри­зисни явле­ния в рус­ката ико­номика. Държав­ният глава също така съобщи, че в Рус­ката феде­рация се уве­ли­ча­ват инве­стици­ите в основ­ния капи­тал (около 40%), нараства търгов­ският обмен, при това без да се брои неф­те­ният и газо­вият сек­тор (25% за пър­вата поло­вина на годи­ната), реги­стри­рано е рекордно ниско ниво на без­ра­бо­тицата (около 5%). Ръст се наблю­дава също така в промиш­ле­ната и сел­ско­стопан­с­ката сфера.

Нашата съвместна работа е насо­чена не само към интегри­ране на нашите ико­номики за обезпе­ча­ва­нето на ико­номи­че­ския рас­теж, но и за благо­състо­я­ни­ето на нашите граж­дани, което е важен фак­тор за цялост­ното ни раз­ви­тие. Това трябва да ни насър­чава към заси­л­ване на сътруд­ни­че­ството”, отбе­ляза Путин.

Всички страни от БРИКС са за обединението

Лиде­рите на стра­ните от БРИКС се дого­во­риха за разплащане с наци­о­нални валути при преки инве­стиции, ако това бъде целесъобразно.

Ние се дого­во­рихме да поддър­жаме тесни връзки с цел раз­ви­ване на сътруд­ни­че­ство във валут­ната сфера в съо­т­вет­ствие с ман­дата на цен­трал­ните банки на всяка от стра­ните, вклю­чи­телно чрез валутни суап-​операции, разплащане в наци­о­нална валута и преки инве­стиции в наци­о­нална валута, ако това бъде целе­съоб­разно, както и да се про­учат други начини на сътруд­ни­че­ство във валут­ната сфера”, се казва в Сямън­с­ката декла­рация, подпи­сана от ръко­во­ди­те­лите на стра­ните от обединението.

Ръко­во­ди­те­лите на петте държави от БРИКС се спо­ра­зумяха за съз­да­ва­нето на облигаци­о­нен фонд в наци­о­нални валути. Постиг­нато бе спо­ра­зуме­ние за вза­имно съдействие за раз­ви­ти­ето на мест­ните облигаци­онни пазари в наци­о­нални валути на стра­ните от групата на БРИКС. В декла­раци­ята се отбе­лязва, че Фондът е пред­на­зна­чен „да допри­несе в осигу­ря­ва­нето на устой­чи­вост на инве­стици­ите в стра­ните от БРИКС, да стиму­лира раз­ви­ти­ето на наци­о­нал­ните и реги­о­нал­ните облигаци­онни пазари на стра­ните от групата БРИКС, вклю­чи­телно чрез разши­ря­ва­нето на уча­сти­ето на чуж­де­стран­ния частен капи­тал и уве­ли­ча­ва­нето на финан­со­вата ста­бил­ност на стра­ните от БРИКС”, се казва още в Сямън­с­ката декларация.

Вла­ди­мир Путин заяви, че глав­ната задача е Новата банка за раз­ви­тие на БРИКС да получи меж­ду­на­ро­ден кре­ди­тен рейтинг.

От своя страна, китайският пре­зи­дент Си Дзин­пин заяви, че стра­ната му ще осигури 500 млн. юана (76.4 млн. долара) за плана на БРИКС за ико­номи­че­ско и тех­но­логично сътрудничество.

Петте страни също така се дого­во­риха да заси­лят сътруд­ни­че­ството си в бор­бата с теро­ризма и редица екс­тремистки орга­ни­за­ции. Сямън­с­ката декла­рация вклю­чва редица групи­ровки, сред които са „Ал Кайда” и „Ислям­ска държава”.