Архив

Печат

Миротворците от ОДКС са готови да влязат в Донбас

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В четвъртък замест­ни­кът на гене­рал­ния сек­ре­тар на Орга­ни­за­ци­ята на Дого­вора за колек­тивна сигур­ност (ОДКС), (в който вли­зат редица страни от ОНД) Вале­рий Семе­ри­ков заяви, че миро­творците на ОДКС имат готов­ност да участват в миро­твор­ческа мисия в Дон­бас (Източна Украйна).

Ако се вземе такова реше­ние, мога да кажа, че миро­опаз­ващите сили на ОКДС са готови да изпъл­ня­ват пъл­ния обем на зада­чите, пред­ви­дени в миро­опаз­ващата опе­рация”, заяви Семе­ри­ков. Той допълни, че съо­т­вет­ното реше­ние е в компе­тент­но­стта на Съвета за сигур­ност на ООН.

При­пом­няме, че пре­зи­дентът на Рус­ката феде­рация Вла­ди­мир Путин нареди на рус­кото външно мини­стер­ство да внесе в Съвета за сигур­ност на ООН пред­ложе­ние за разпо­лагане на „сини каски” в Дон­бас, което може да помогне за раз­реша­ва­нето на конфликта там. Спо­ред него обаче може да се говори само за функци­ята им на гаран­ти­ране сигур­но­стта на служи­те­лите на ОССЕ. Путин заяви, че миро­творците трябва да бъдат разпо­ложени само на раз­де­ли­тел­ната линия и на ника­кви други тери­то­рии. Спо­ред Путин реше­ни­ето на този въпрос трябва да дойде след като воен­ните форми­ро­ва­ния на двете страни бъдат разпус­нати, теж­ката военна тех­ника бъде изтег­лена и при уста­но­вен пряк кон­такт с пред­ста­ви­те­лите на самопро­възгла­си­лите се ДНР и ЛНР. /„Русия днес”/