Архив

Печат

Путин припомни на Тилърсън за ордена "Дружба"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На пле­нарно засе­да­ние на Източ­ния ико­номи­че­ски форум рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин изрази надежда, че държав­ният сек­ре­тар на САЩ Рекс Тилър­сън, който получи орден „Дружба” от него­вите ръце, ще тръгне „по пра­вил­ния курс на отноше­ни­ята с Рус­ката федерация”.

Темата за награж­да­ва­нето на чуж­де­странни поли­тици и биз­не­смени беше повдиг­ната, след като рус­кият пре­зи­дент отбе­ляза, че най-​големият обем от инве­стиции в ико­номи­ката на Далеч­ния изток при­над­лежи на Китай и едно­временно с това си спомни, че е връ­чил орден „Дружба” на вицепреми­ера на Държав­ния съвет на Китай Ван Яну за голям при­нос в раз­ви­ти­ето на дву­стран­ното сътрудничество.

Обръщайки се към водещия засе­да­ни­ето граж­да­нин на САЩ, Путин напомни: „Вярно, на вашия съо­те­че­стве­ник госпо­дин Тилър­сън също някога връ­чихме орден „Дружба”, но, съдейки по всичко, той попадна в лоша компа­ния и рулира в друга посока. Надя­вам се обаче вятърът на сътруд­ни­че­ството, друж­бата и вза­и­мо­действи­ето в крайна сметка да го изве­дат на пра­вил­ния курс.”

Рекс Тилър­сън е бивш шеф на най-​голямата в САЩ неф­тена компа­ния „ЕксонМо­бил”. Той се обя­вя­ваше про­тив съще­ству­ващата преди няколко десе­ти­ле­тия забрана за експирт на нефт от САЩ, както и за снемане на огра­ни­че­ни­ята за раз­ви­тие на про­екти за експорт на шиф­тов газ.

Освен това държав­ният сек­ре­тар на САЩ от много години е познат с рус­кия пре­зи­дент Путин. Тилър­сън участва в среща на рус­кия пре­зи­дент с пред­ста­ви­тели на аме­ри­кан­с­ките делови кръгове във Вашинг­тон още през сеп­тем­ври 2005 г.

По-​късно неед­но­кратно е посеща­вал Русия.

/„Русия днес”/