Архив

Печат

ВКС увеличиха интензивността на полетите в Сирия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­ката бойна авиация уве­личи интен­зив­но­стта на поле­тите до 100 и повече в дено­нощие за унищожа­ване на групи­ров­ката „Ислям­ска държава” в района на град Дейр ез Зорр, съобщи команд­ващият рус­ката групи­ровка в Сирия генерал-​полковник Сергей Суров­кин. Той добави, че за осигу­ря­ване при­движ­ва­нето на пра­ви­тел­стве­ните войски рус­ката авиация дено­нощно нанася ракетно-​бомбени удари по обекти на теро­ри­стите. За нана­сяне на удари по теро­ри­стите всеки само­лет изпъл­нява по три четири бойни полета в денонощието.

През послед­ните две сед­мици руски само­лети извършиха 1417 бойни полета. По командни пунк­тове, лагери и струп­ване на теро­ри­сти са нане­сени 2687 авиаци­онни удари.

В резул­тат на тези удари са унищожени над 1200 теро­ри­сти, както и 83 еди­ници бро­ни­рана тех­ника, над 200 автомо­била с големо­ка­либ­рени кар­теч­ници, реак­тивни системи за залпов огън, арти­ле­рийски и зенитни оръдия.

По време на дежур­ство рус­ките само­лети Су-​34 и Су-​3и унищожа­ват от въз­духа ново­от­крити цели — пре­димно бро­ни­рана тех­ника, сред която тан­кове, автомо­билни колони с боепри­паси и арти­ле­рия на огневи позиции, като така ско­вава действи­ята на теро­ри­стите и не им поз­во­лява да се прегрупи­рат”, каза военачалникът.

Във втор­ник град Дейр ез Зор, който дълго време се нами­раше в плъ­тен обръч от страна на теро­ри­стите, беше раз­бло­ки­ран от сирийските войски. /„Русия днес”/