Архив

Печат

Порошенко смята Русия за главна военна заплаха за Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Укра­ин­ският пре­зи­дент Пьотр Порошенко заяви, че Русия е главна военна заплаха за него­вата страна. „Глав­ната заплаха е от страна на Русия — за съжа­ле­ние — военна. Няма ника­кви при­з­наци, че Москва е готова да отстъпи Дон­бас или да се изтегли от Крим”, каза Порошенко в четвъртък по време на годиш­ното си посла­ние към парламента.

Пре­зи­дентът на Украйна добави, че има все повече дока­за­тел­ства за подго­товка на Русия за настъпа­телна война от кон­ти­нен­та­лен мащаб. Като при­мер той посочи руско-​беларуските уче­ния „Запад-​2017″, които спо­ред него тряб­вало да се каз­ват „Анти­за­пад”. Поради тази при­чина Украйна е заси­лила кон­трола над всички участъци от държав­ната си граница.

Порошенко каза още, че под формата на стра­теги­че­ски командно-​щабни уче­ния не се изклю­чва съз­да­ване на нови ударни групи­ровки на рус­ките войски за нахлу­ване на тери­то­ри­ята на Украйна. Той заяви: „Седем хиляди платформи с вой­ници и тех­ника се при­ближиха и продължа­ват да се при­ближа­ват към нашите гра­ници. И няма ника­кви гаранции, че след завършва­нето на уче­ни­ята всичко това ще се завърне в Русия.”

Порошенко заяви също така, че осво­бож­да­ва­нето на Дон­бас и пре­кра­тя­ва­нето на воен­ната опе­рация през 2014 г. е било невъзможно само заради „рус­ката интер­венция”. „През лятото на 2014 г. успяхме да вър­нем голяма част от Дон­бас под укра­ин­ски суве­ре­ни­тет. Само пря­ката интер­венция на рус­ките войски с използване на съвременна тех­ника и въоръже­ния спря процеса на осво­бож­да­ване и про­вали бър­зото завършване на анти­те­ро­ри­стич­ната опе­рация, което до нахлу­ва­нето изглеж­даше напълно възможно”, каза укра­ин­ският президент.

При това той заяви, че за три години Въоръже­ните сили на Украйна са въз­ста­но­вили бое­спо­соб­но­стта си, уве­ли­чили са опе­ра­тив­ните възмож­но­сти и са подоб­рили тех­ни­че­с­ката си снабденост.

Рус­ките вла­сти неед­но­кратно са отри­чали обви­не­ни­ята на Киев за уча­стие на руски военни в конфликта в Дон­бас. /„Русия днес”/