Архив

Печат

Завръщането на Донбас в състава на Украйна е невъзможно

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Това заяви мини­стърът на информаци­ята на самопро­възгла­си­лата се репуб­лика ДНР, пред­ста­ви­тел на репуб­ли­ката на прего­во­рите в Минск Денис Пуши­лин. Така той комен­тира появи­лото се в меди­ите изказване на мини­стъра на външ­ните работи на самопро­възгла­си­лата се ЛНР Вла­ди­слав Дей­него, който спо­дели, че е възможно завръща­нето на репуб­ли­ката в състава на Украйна. От своя страна Пуши­лин заяви, че такъв вари­ант за раз­ви­тие на съби­ти­ята става все по-​малко веро­я­тен, защото Дон­бас се отда­ле­чава от Украйна.

Пред­ста­ви­те­лят на ДНР отбе­ляза, че лично смята интер­вюто на Дей­него за „не съв­сем при­ем­ливо”, но в него се разяс­нява възмож­ното завръщане на Дон­бас от юри­ди­ческа гледна точка. „Вла­ди­слав Нико­ла­е­вич раз­съж­дава как би могло това да стане, но към прак­ти­ката това няма ника­кво отноше­ние”, каза Пушилин.

Той поясни, че репуб­ли­ките не могат да се вър­нат в състава на Украйна, защото Киев не е изпъл­нил нито едно от усло­ви­ята на Мин­ските спо­ра­зуме­ния. Освен това напо­следък се забе­лязва изо­стряне на воен­ната ситу­ация в зоната на конфликта. „В даде­ния момент не мога да си пред­ставя, че някой от жите­лите на ДНР и ЛНР или ръко­во­ди­те­лите на репуб­ли­ките, за които в Украйна има заплаха като минимум от дожи­во­тен затвор, биха молили да се завър­нат обратно”, под­черта пред­ста­ви­те­лят на репуб­ли­ката. /„Русия днес”/