Архив

Печат

Москва-Астана: инвестиции в човешкия капитал

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вла­ди­мир Путин пред­ложи да бъдат съз­да­дени съвместни руско-​казахски изсле­до­ва­тел­ски цен­трове на базата на реги­о­нал­ните висши учебни заве­де­ния, съобщи РИА „Ново­сти”. Рус­кият пре­зи­дент говори пред XIV форум за реги­о­нално сътруд­ни­че­ство между Русия и Казах­стан, състоял се в четвъртък в Челябинск.

На осно­вата на мест­ните ВУЗ-​ове може да се съз­да­дат такива съвместни изсле­до­ва­тел­ски инсти­тути, как­вато е напри­мер Меж­ду­на­род­ната научно-​изследователска лабо­ра­то­рия за при­ложни био­тех­но­логии. В нея, както е известно, рабо­тят сътруд­ници и сту­денти от уни­вер­си­тета в Белго­род и от Казах­ския наци­о­на­лен уни­вер­си­тет”, каза рус­кият пре­зи­дент. Той при­помни и опита от съвмест­ната работа на Урал­ския феде­ра­лен уни­вер­си­тет и парт­ньо­рите му, участващи в раз­ра­ботки на нови тех­но­логии в сфе­рата на енерге­ти­ката, много от които вече имат широко при­ложе­ние в про­из­вод­ството и в уси­ли­ята за спе­стя­ване на енерго­ре­сурси. Путин под­черта, че сътруд­ни­че­ството между Русия и Казах­стан в сфе­рата на нау­ката и обра­зо­ва­ни­ето са надеждни и инве­стиции в натруп­ва­нето и раз­ви­ти­ето на човеш­кия капитал.

В Челя­бинск Путин се срещна и разго­варя с казах­ския си колега Нур­сул­тан Назар­баев. Двамата подпи­саха десет меж­ду­пра­ви­тел­ствени спо­ра­зуме­ния и съвместно изяв­ле­ние по повод 25-​та годиш­нина от уста­но­вя­ване на дипло­ма­ти­че­ски отноше­ния между двете страни.

/„Русия днес”/