Архив

Печат

Украйна предложи да прекъсне дипломатическите отношения с Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Депу­татът от пар­ти­ята „Блок на Петро Порошенко” (БПП) Иван Виник пред­ложи да бъде вне­сено изме­не­ние в закона за „реин­тегри­ране на Дон­бас”, който ще бъде разгле­дан във Вър­хов­ната рада на 16 ноем­ври. По думите на Виник, „Русия и Украйна и без това отдавна са раз­де­лени физи­че­ски”. Сега е необ­хо­димо този раз­рив да бъде реги­стри­ран на зако­но­да­телно рав­нище, под­черта Виник.

Това заяв­ле­ние породи активно обсъж­дане на темата сред рус­ките дипло­мати, поли­тици и дейци на кул­ту­рата. Спо­ред офици­ал­ния гово­ри­тел на външ­ното мини­стер­ство на Русия Мария Заха­рова, обсъж­да­нето на тази тема е необ­хо­димо на укра­ин­ските поли­тици, за да се отклони внима­ни­ето на обще­ството от други про­блеми. Тя опре­дели иници­а­ти­вата като „парад на неадек­ват­ните идеи”.

По-​рано укра­ин­ската иници­а­тива за пре­кра­тя­ване на дипло­ма­ти­че­с­ките отноше­ния с Москва бе комен­ти­рана и от зам.-министъра на външ­ните работи на РФ Григо­рий Кара­син: „Ако в закона за реин­теграция на Дон­бас наи­стина бъдат вне­сени съо­т­вет­ните допъл­не­ния, това ще бъде поред­ното упраж­не­ние по поли­ти­че­ско безумие и безотговорност.”

/„Русия днес”/