Архив

Печат

93 процента от гражданите са убедени, че Въоръжените сили могат да защитят страната

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Огром­ното мно­зин­ство рус­наци (93%) са уве­рени, че в слу­чай на въз­ни­кване на заплаха Въоръже­ните сили (ВС) на Русия могат за защи­тят стра­ната, сви­де­тел­стват резул­та­тите от допит­ване на Общо­рус­кия център за изу­ча­ване на обще­стве­ното мне­ние, пуб­ли­ку­вано в сряда на сайта на организацията.

Спо­ред дан­ните на изслед­ва­нето респон­ден­тите смя­тат, че основ­ната задача на рус­ката армия е защита на граж­да­ните и тери­то­ри­ал­ната цялост на стра­ната (43%), укреп­ва­нето на бое­спо­соб­но­стта на стра­ната (32%). Модер­ни­зи­ра­нето на въоръже­ни­ето се смята за главно постиже­ние на Въоръже­ните сили през послед­ните пет години (43%). Освен това 86% от респон­ден­тите смя­тат, че през послед­ните няколко години отбра­ни­тел­ната спо­соб­ност на стра­ната е укрепнала.

Динами­ката на одоб­ре­ние на дей­но­стта на рус­ката армия през послед­ните пет години може да се харак­те­ри­зира като положи­телна, смя­тат социо­ло­зите. Въоръже­ните сили се оце­ня­ват положи­телно от 88% от запи­та­ните (52% през 2012 г.). Оцен­ката за състо­я­ни­ето на ВС също расте — през тази година 62% го оце­ня­ват като много добро/​добро. Сред­ната оценка на дей­но­стта на мини­стъра на отбра­ната на Русия армейски гене­рал Сергей Шойгу през пери­ода 20152017 г. се оце­нява с 4,7 бала от пет възможни. /„Русия днес”/