Архив

Печат

Лавров: Бумерангът на санкциите удари по европейския бизнес

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Крим се завърна в Русия завинаги, заяви външният министър на РФ пред италиански вестник

Наложе­ните от брюк­сел­ските бюро­крати по ука­за­ние от Вашинг­тон санкции срещу Русия уда­риха като буме­ранг по европе­йс­ките про­из­во­ди­тели. Това заяви външ­ният мини­стър Сергей Лав­ров в интервю за ита­ли­ан­ския в. „Либеро” в наве­че­ри­ето на визи­тата си в Ита­лия, която започва днес.

Той отбе­ляза, че европе­й­с­ката ико­номика загуби голяма част от сво­ите позиции на рус­кия пазар и подължава да понася зна­чи­телни щети. Съще­временно САЩ не губят нищо, тъй като сто­ко­об­ротът им с Русия е минима­лен. „Ясно е, че сво­ите цели срещу Русия аме­ри­кан­ският елит решава за сметка на европе­йците и чрез тях. Лав­ров изрази надежда, че Брюк­сел ще пре­стане да се под­чи­нява на мало­бройна, но крайно агре­сивна група русофоби вътре в ЕС. От своя страна, Москва е готова да раз­вива отноше­ни­ята с Европа в темпо, за което европе­йс­ките парт­ньори са готови.

Рус­кият външен мини­стър под­черта, че въпро­сът за при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Русия е решен окон­ча­телно. „Темата е затво­рена вед­нъж и зави­наги. Ще напомня, че става дума за сво­бодно и демо­кра­тично изра­зя­ване на волята на жите­лите на Крим, които напра­виха своя съзна­те­лен избор в полза на мира и благопо­лу­чи­ето”, заяви той. По думите му орга­ни­зи­ра­нето на рефе­рен­дум бе „един­ствено възмож­ният начин да се защи­тят жиз­нено важ­ните инте­реси на народа пред лицето на разюз­да­ните ради­кални елементи в Украйна, които дой­доха на власт в резул­тат на извърше­ния от тях през фев­ру­ари 2014 г. държа­вен пре­врат”. Той допълни, че благо­да­ре­ние на сво­бод­ното воле­и­зяв­ле­ние жите­лите на Крим успяха „да избегнат ужа­сите на граж­дан­с­ката война и траге­ди­ята, която киев­ските вла­сти вече над три години разигра­ват в Донбас”.

Не е излишно да се напомни, че на рефе­рен­дума през март 2014 г. 96% от гла­сопо­да­ва­те­лите в Крим се про­из­не­соха за при­съе­ди­ня­ване към РФ. А тези дни дори извест­ният укра­ин­ски наци­о­на­лист Дмит­рий Кор­чин­ски призна, че отка­кто Крим е руски, жите­лите на полу­ост­рова живеят по-​добре.

На въпрос за руско-​американските отноше­ния Лав­ров отго­вори, че много от действи­ята на новата адми­ни­страция вър­вят по инерция в рус­лото на поли­ти­ката, водена от пре­диш­ния пре­зи­дент Обама. Той кон­ста­тира, че в резул­тат от действи­ята на анти­рус­кото лоби във Вашинг­тон САЩ предпри­емат все по-​нови непри­я­тел­ски стъпки, „вклю­чи­телно разши­ря­ване на едно­стран­ните огра­ни­че­ния, реа­ли­за­ци­ята на гло­бални про­ти­во­ра­кетни пла­нове, заси­л­ване на аме­ри­кан­ското и натов­ско военно при­съствие край рус­ките гра­ници, опити за дис­кре­ди­ти­ране на външ­ната поли­тика на Русия”. Той изтъкна, че именно заради русофоб­ската исте­рия в САЩ бе приет законът „За про­ти­во­действие чрез санкции срещу про­тив­ниците на Аме­рика”. „Безпреце­дентна бе стъп­ката на аме­ри­кан­с­ките вла­сти за зат­ва­ряне на гене­рал­ното кон­сул­ство на Русия в Сан Франциско и загра­б­ва­нето на пет дипло­ма­ти­че­ски обекта, които са наша държавна соб­стве­ност”, каза министърът.

За при­чи­ните, които водят до раз­руша­ване на руско-​американските отноше­ния говори и посла­ни­кът на Русия в САЩ Ана­то­лий Анто­нов. При посеще­ни­ето си в Сан Франциско в сряда той поиска да посети и да види в какво състо­я­ние е сгра­дата на кон­сул­ството там, но му беше отка­зано, без да се дават как­вито и да било разумни обяснения.

Във връзка с еска­лаци­ята на напреже­ни­ето около север­но­ко­рей­с­ката ядрена програма Лав­ров заяви, че всяка военна раз­връзка носи риск от гибелта на мили­они хора: „Воен­ният конфликт с КНДР може да доведе до мили­они жертви още в пър­вия ден. Надя­ваме се, че в крайна сметка все пак, ще успеем да наме­рим изход и ще изле­зем от тази спи­рала на конфрон­таци­ята”, каза той. /„Русия днес”/