Архив

Печат

Медведев не се вижда засега отново президент

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Дмит­рий Мед­ве­дев засега не се вижда отново в ролята си на пре­зи­дент, а като лидер на „Единна Русия” ще под­крепи кан­ди­да­ту­рата на Вла­ди­мир Путин. Рус­кият премиер заяви това вчера по време на тра­дици­он­ното си вече — 10-​то по ред, интервю за пет руски теле­ви­зии: „Русия”, Първи канал, НТВ, РБК и „Дождь”. В него той направи прег­лед и даде оценка на рабо­тата на воде­ното от него пра­ви­тел­ство през годината.

В сегаш­ния поли­ти­че­ски сезон не се виждам в каче­ството си на пре­зи­дент, но ще продължа да работя”, каза Мед­ве­дев и допълни, че „Единна Русия” и той лично ще под­крепи кан­ди­да­ту­рата на Путин на пред­сто­ящите дого­дина пре­зи­дент­ски избори. „По отноше­ние на кан­ди­да­тите за пре­зи­дент много скоро всичко ще бъде ясно. Ако действащият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин издигне сво­ята кан­ди­да­тура или се съгласи с ней­ното издигане, нашата пар­тия и аз лично като неин пред­се­да­тел без­условно и недву­сми­слено вся­че­ски ще го под­крепим, защото смя­таме, че той е успе­шен пре­зи­дент със силна под­крепа от нашите граж­дани”, заяви премиерът.

Спо­ред него отноше­ни­ята между Русия и САЩ днес са на най-​ниското си рав­нище от време­ната на Бреж­нев. Той под­черта, че вината за това не е на Москва. „Въпро­сът сега е какво да се прави. Мисля, че шанс винаги има. Трябва да започ­нем пъл­ноценно общу­ване по най-​важните и съще­ствени теми”, каза Медведев.

Той направи обстоен прег­лед на състо­я­ни­ето на ико­номи­ката и даде като цяло положи­телна оценка: „Тази година ще бъде реги­стри­рана рекордно ниска инфлация, която ще бъде под 3% — най-​ниската в цялата исто­рия на стра­ната”. По думите му ще бъде отбе­ля­зано нарастване на БВП с 2%, а на запла­тите — с 3%. Мед­ве­дев увери, че благо­да­ре­ние на пред­вид­ли­вата поли­тика на Цен­трал­ната банка руб­лата е ста­билна и посъветва граж­да­ните да пра­вят спе­стя­ва­ни­ята си в рус­ката наци­о­нална валута.

/„Русия днес”/