Архив

Печат

Sotheby's спечели почти $19 млн. от руските търгове

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

От аукци­он­ната къща съобщиха, че това е най-​високият пока­за­тел от 2014 г. насам. Търго­вете, в които бяха реа­ли­зи­рани 80% от лото­вете, се про­ведоха в Лон­дон на 28 ноем­ври. Топлот стана твор­бата на рус­кия худож­ник Нико­лай Фешин (18811955 г.), която бе закупена за $4,85 млн. Става дума за „Порт­рет на Надежда Сапож­ни­кова”, опре­де­лен от аукци­он­ната къща като най-​добрият порт­рет на худож­ника, който някога е излаган на търг. Това е вто­рата най-​висока цена за про­из­ве­де­ние на худож­ник, давана досега на търгове.

Аукци­онът на творби на изоб­ра­зи­тел­ното изку­ство от съвет­ския период бе посве­тен на 100-​годишнината на Октом­врий­ската рево­люция. Най-​скъпият лот за цялата сед­мица на търго­вете бе кар­ти­ната „Миньор” на Алек­сандър Дей­нека (18991969), която обаче не успя да събере опре­де­ле­ните $4,646 хил. Въпреки това този търг донесе на Sotheby’s $2,8 млн. Най-​скъпо реа­ли­зи­ра­ният лот бе кар­ти­ната на Георгий Руб­льов „Пар­тийно събра­ние във фаб­рика”. Твор­бата е съз­да­дена през 1933 г. от „рус­кия Матис”, както нари­чат Руб­льов. Твор­бата бе про­да­дена за $652 хил. — рекорд за рабо­тите на този художник.

Тре­тият аукцион бе посве­тен на пред­мети на декоративно-​приложното изку­ство като печал­бата на Sotheby’s бе $2,4 млн. В този раз­дел се откро­яваше колекци­ята на съвет­ски порце­лан, напра­вен в чест на 10-​годишнината на Октом­врий­ската рево­люция, която бе про­да­дена за $ 217 хил. — повече от шест пъти от пред­ва­ри­тел­ната оценка.

Другата известна аукци­онна къща — Christie’s, също спе­чели от рус­ките търгове, като реа­ли­зира лотове на стой­ност $17,6 млн. — също най-​добрата печалба от 2014 г.

/„Русия днес”/