Архив

Печат

Влаковете до Крим заобикаля Украйна

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Това ще се случи до края на годи­ната, съобщава мини­стърът на транспорта на РФ Мак­сим Соко­лов, цити­ран от РИА „Ново­сти”. „Напълно ще при­ве­дем движе­ни­ето на вла­ко­вете в съо­т­вет­ствие с норма­тив­ния график”, казва Соко­лов. Спо­ред него става дума за 62 двойки път­ни­че­ски и 30 двойки товарни вла­кове. Изграж­да­нето на елек­три­фици­ра­ната линия в двете посоки е започ­нало от участъка Журавка-​Милерово след влоша­ване на отноше­ния с Украйна през 2014 г. Стро­и­тел­ните работи са при­клю­чили през август 2017 г. През сеп­тем­ври по жп-​линията са пус­нати товарни вла­кове, а през ноем­ври — път­ни­че­ски, които са пъту­вали без спирки по ста­рата линия.

Дирек­торът на РЖД по път­ни­че­с­ките пре­вози Дмит­рий Пегов е съобщил в края на сеп­тем­ври, че компа­ни­ята ще пусне път­ни­че­ски вла­кове по желе­зо­път­ната линия, зао­би­ка­ляща Украйна на два етапа. Пър­вият вече е осъще­ствен. Дължи­ната на лини­ята е 137,5 км от държав­ната гра­ница на Русия и Украйна. В пер­спек­тива про­ектът се разглежда като елемент на инфра­струк­ту­рата на про­ек­ти­ращата се висо­ко­ско­ростна маги­страла Москва-​Адлер. Във Воро­нежка и Ростовка област са постро­ени две нови гари.

/„Русия днес”/