Архив

Печат

В София откриха паметна плоча на Суворов

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Паметна плоча на гене­ра­ли­симус Алек­сандър Васи­ли­е­вич Суво­ров бе открита в София. Тя бе поста­вена на едно­имен­ната улица в кв. „Пав­лово” на сгра­дата на чита­лище „Витоша” на ул. „Ген. Алек­сандър В. Суво­ров” №68.

Иници­а­ти­вата за поста­вя­нето на памет­ника бе на Наци­о­нално движе­ние „Русофили”, в чест на него­вия голям при­нос за побе­дата в Руско-​турската война 17741786 и осво­бож­да­ва­нето на българ­ския град Тутракан.

Памет­ната плоча бе осве­тена от българ­ски пра­во­славни свеще­ници, а след търже­стве­ното откри­ване венци и цветя под­не­соха пред­ста­ви­тели на Наци­о­нално движе­ние „Русофили”, посол­ството на Рус­ката феде­рация в Бълга­рия, от пред­ста­ви­тел­ството на „Рос­сътруд­ни­че­ство” в Бълга­рия и граж­дани на София.

Съвет­ни­кът в рус­кото посол­ство в Бълга­рия Алек­сей Новосьо­лов про­из­несе реч, в която раз­каза за изклю­чи­тел­ната лич­ност на пъл­ко­во­деца, воен­ните му постиже­ния и връз­ката му със съд­бата на българ­ския народ.

По-​рано, на 14 ноем­ври, отново по иници­а­тива на НД „Русофили” в кв. Банишора в София бе открита паметна плоча на гене­рал Нико­лай Сто­ле­тов, команд­вал преди 140 години исто­ри­че­с­ката битка на българ­ските опъл­ченци и рус­ките воини на връх Шипка.

Пло­чата е мон­ти­рана на фаса­дата на 5-​та многопрофилна бол­ница за активно лече­ние на бул. „Нико­лай Сто­ле­тов” № 67. А иници­а­ти­вата е по слу­чай 186-​годишнината от рож­де­ни­ето на гене­рала и 140-​ата годиш­нина от Руско-​турската война от 18771878 г. и Шип­чен­ската епо­пея. /„Русия днес”/