Архив

Печат

САЩ се греят и продават на Европа руски газ

Автор Свет­лана Михова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Чрез сложни схеми САЩ прикриват антиевропейската си енергийна политика

Рус­кият тан­кер „Кри­стоф де Маржери”, нато­ва­рен с втеч­нен при­ро­ден газ (ВПГ) от Ямал тази сед­мица при­стигна в бри­тан­ския терми­нал Isle of Grain в граф­ство Кент. Там френ­ската енергийна компа­ния Engie пре­хвърли прат­ката на тан­кера Gaselys, който се отправи към брего­вете на САЩ. Оча­ква се той да при­стигне на 22 яну­ари в терми­нала на при­ста­нището в Бостън.

Информаци­ята звучи пара­док­сално, като се има пред­вид горещата амбиция на САЩ да изнася ВПГ за Европа и дори чрез меха­низма на санкции да изт­ласка Русия от газо­вия пазар. Капри­зите на при­ро­дата обаче се ока­заха по-​силни от при­щяв­ките на поли­тиците. Рекорд­ните сту­дове по източ­ното крайбрежие на стра­ната доведоха до рязко уве­ли­че­ние на тър­се­нето и скок на цените на газа. Те достиг­наха до 6,5 хиляди долара за 1000 куб. м, което 30 пъти повече от цената на синьото гориво в Европа.

Компа­ни­ите достав­чици бяха при­ну­дени да тър­сят по-​евтин газ от чуж­бина. По-​изгодно се оказа да вна­сят газ от сибир­ските полета, откол­кото да го купу­ват от мест­ните про­из­во­ди­тели на шумно реклами­ра­ния шистов газ. При ско­ва­ващия студ, ком­би­ни­ран с парещи цени, нито на потре­би­те­лите, нито на достав­чиците не им е до поли­тика. Но за да бъдат полит­ко­ректни към вла­стите и да не ги поста­вят в неудобно положе­ние, се наложи да се при­бегне до тази сложна схема на доставка и некол­ко­крат­ното препро­да­ване на газа. Така сибир­ският про­из­ход на топлото в аме­ри­кан­с­ките къщи и него­вият реа­лен достав­чик — рус­ката фирма НОВАТЭК оста­ват зад кулисите.

По този повод експерти отбе­ля­заха, че аме­ри­кан­ски компа­нии не за първи път купу­ват руски газ. Изне­сена бе информация, че САЩ про­да­ват в Европа руски газ, пре­за­купен по подобна схема. Въз­ни­ква въпро­сът защо им е на европе­йците да полу­ча­ват рус­кото гориво по такъв сложен начин, който само уве­ли­чава цената му и парите оти­ват в касите на аме­ри­кан­с­ките компа­нии. Отго­ворът на въпроса издава и анти­ев­ропе­й­с­ката същ­ност на енергий­ната поли­тика на САЩ. В Европа обаче не са слепи. Тази сед­мица трети руски тан­кер с ВПГ от Ямал при­стигна във Франция, а Испа­ния вече два пъти при­ема в терми­на­лите си рус­кото гориво.