Архив

Печат

Кой ще ни спаси от защитата на САЩ?

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Пентагонът разработва нови ядрени бойни глави за източния фланг на НАТО

САЩ пла­ни­рат да съз­да­дат нова ядрена бойна глава с малка мощ­ност за бали­стич­ните ракети Trident D5, бази­рани на под­вод­ници, съобщи бри­тан­ският в. „Гар­диън”. Целта била „да се сдържа Русия от използва­нето на так­ти­че­ско ядрено оръжие при конфликт в Източна Европа”, заявява пред изда­ни­ето Джон Улф­стал — бивш старши съвет­ник в Съвета за наци­о­нална сигур­ност на САЩ в адми­ни­страци­ята на Обама. Така аме­ри­кан­с­ките вла­сти смя­тат да сва­лят бари­е­рата и да отсла­бят огра­ни­че­ни­ята пред използва­нето на ядрено оръжие. „Те смя­тат, че по този начин ще сплашат Русия, Китай и Северна Корея и всеки техен опит да използ­ват ядрено оръжие ще доведе до тежки за тях после­дици”, твърди Улфстал.

Пен­тагонът вече бил изгот­вил обзора за състо­я­ни­ето на ядре­ния арсе­нал на САЩ, въз­ложен им преди месеци от Доналд Тръмп и се оча­ква още в близ­ките дни да бъде офици­ално опо­ве­стен. В него експер­тите на Пен­тагона пред­лагат да се разши­рят усло­ви­ята, при които САЩ могат да нане­сат ядрен удар по про­тив­ника. Това озна­чава да се раз­реши нана­ся­нето на „малък” ядрен удар в отго­вор на кон­венци­о­нална атака.

Спо­ред Улф­стал раз­ра­бот­ва­нето на ядрени бойни глави с малка мощ­ност се базира на убеж­де­ни­ето на аме­ри­кан­с­ките военни стра­тези, че „в начал­ния етап на всеки конфликт на източ­ния фланг на НАТО рус­наците ще използ­ват так­ти­че­ско ядрено оръжие, за да компен­си­рат отно­си­тел­ната си сла­бост в обик­но­ве­ните оръжия. Москва ще раз­чи­тат на неже­ла­ни­ето на САЩ да използ­ват мощни бойни глави и това ще ги накара да отстъпят”.

Логи­ката на „стра­те­зите” е умопомра­чи­телна. Неиз­вестно откъде идва уве­ре­но­стта им, че рус­наците обез­ателно ще използ­ват так­ти­че­ско ядрено оръжие. Обяс­не­ни­ето, че Русия била слаба в обик­но­ве­ните оръжия, не издържа, защото до вчера меди­ите в натов­ските държави биеха тре­вога, че рус­ките тан­кове за бро­ени дни щели да стиг­нат до Атлан­ти­че­ския океан и арми­ите на пакта няма да могат да ги спрат. Става ясно обаче, защо в САЩ са сигурни в неиз­беж­но­стта на конфликт с Русия в Източна Европа — защото сами отдавна се гот­вят за него, като я осе­яха със свои бази. С други думи, Щатите „благо­наме­рено” гот­вят защи­тата на Източна Европа от „руска агре­сия” чрез дъжд от „маломощни” ядрени удари.

/„Русия днес”/