Архив

Печат

В София се проведе протест-изложба "Донбас - мълчанието убива"

Автор Олга Гур­ска. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Преди дни в София и Пло­в­див се про­ведоха мирни акции, посве­тени на Ново­ру­сия. На 6 яну­ари на площад „Сла­вей­ков” в сто­лицата бе орга­ни­зи­рана протест-​изложба под наслов „Дон­бас — мъл­ча­ни­ето убива”. В рам­ките на съби­ти­ето бе пред­ста­вена фото­из­ложба на акти­ви­ста за пра­вата на човека Любомир Дан­ков, който пред­стави снимки от Донецк. Наскоро иници­а­торът на излож­бата се завърна от Донец­ката народна репуб­лика. На сним­ките са запе­ча­тани раз­ру­шени жилищни сгради и сна­ряди българ­ско производство.

Дан­ков не за първи път посещава Дон­бас и Киев. Той стана изве­стен с това, че в укра­ин­ската сто­лица открито заяви в мест­ните медии, че това което се случва в Донецк и Луганск не е анти­те­ро­ри­стична опе­рация, а граж­дан­ски конфликт. В сво­ите уча­стия в българ­ския ефир той неед­но­кратно е при­зо­ва­вал за нака­за­ние на укра­ин­ските ради­кали, нанесли физи­че­ски ущърб на депу­тата Васи­лий Кашчи в Белгород-​Днестровск през май 2017 година.

Местни жители ми предо­ста­виха части от оръжия българ­ско про­из­вод­ство. Мислих да ги донеса, но нямаше как да минат през летището, затова ги снимах и реших да ги покажа тук. Както зна­ете, между двете страни в конфликта има мирно спо­ра­зуме­ние и това, че се про­да­ват българ­ски оръжия на която и да е от тях е изклю­чи­телно немо­рално. Да не гово­рим, че на стра­ната, на която се про­да­ват оръжи­ята, досега не е изпъл­нила нито една точка от Мин­ските спо­ра­зуме­ния, става въпрос за Украйна. Но има и нещо друго, в Дон­бас има голяма българ­ска общ­ност и това, че с тези оръжия се уби­ват и българи вече е пре­ка­лено”, раз­каза иници­а­торът на изложбата.

Българи има и от двете страни на фронта — от едната страна българи са при­тис­кани и моби­ли­зи­рани про­тив волята си, а от другата — българи са жертва на посто­ян­ните обстрели от страна на Въоръже­ните сили на Украйна.

Любомир Дан­ков раз­каза, че бълга­рите в Дон­бас са изпра­тили по него писмо в Бълга­рия, което той е разпра­тил по всички медии и в Пар­ламента, но засега няма отго­вор. Става дума за под­крепа така, че да запа­зят сво­ята иден­тич­ност. Целта на излож­бата е да се обърне внима­ние както на съна­род­ниците ни в Украйна, така и на конфликта, спо­деля Данков.

Много е непри­ятно, че ние не полу­ча­ваме информация за това, което се случва там. Излож­бата е насо­чена към всички, но най-​вече към поли­тиците и управ­ля­ващите ни, които трябва да вземат няка­кви реше­ния за бълга­рите в Дон­бас. Поне да не ги е тол­кова страх да гово­рят исти­ната за този конфликт”, каза иници­а­торът на протест-​изложбата.

в Пло­в­див на 7 яну­ари акция под наслов „Под­крепа за Дон­бас! Спрете фашизма!” про­ведоха и акти­ви­стите от Движе­ние русофили „Петко Вой­вода”, огла­вя­вано от Иван Милчев-​Иванов.