Архив

Печат

Арестуван е предполагаемият убиец на посланик Карлов

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Тур­ската полиция е аре­сту­вала мъж, който може би е изиграл клю­чова роля в орга­ни­зи­ра­нето на убийството на рус­кия посла­ник в Анкара Андрей Кар­лов, съобщава РИА „Ново­сти”, цити­райки в. „Сабах”. Името на мъжа не се назо­вава, има само иници­али — В.К.А.

По информация на източ­ник на изда­ни­ето, запо­до­зре­ният е член на орга­ни­за­ци­ята на опо­зици­он­ния ислям­ски про­по­вед­ник Фет­ху­лах Гюлен /​FETO/​. В тази връзка той е бил увол­нен от държавна служба. Мъжът е бил задър­жан за известно време, но после е осво­бо­ден. Съобщава се също, че аре­сту­ва­ният е използ­вал програмата ByLock, с помощта на която, спо­ред вер­си­ята на тур­ските вла­сти, чле­но­вете на орга­ни­за­ци­ята си разме­няли шиф­ро­вани съобщения.

По-​рано в подо­зре­ние за при­част­ност към убийството на рус­кия дипло­мат в Турция са били задър­жани петима души: трима бивши полицаи, шефът на изда­тел­ската група Guru Medya Хайре­дин Айдън­баш и орга­ни­за­торът на фото­из­лож­бата, на която бе убит посла­ник Кар­лов Мустафа Тимур Озкан.

Андрей Кар­лов бе убит на 19 декем­ври 2016 г. в Центъра за съвременно изку­ство в Анкара. Извърши­те­лят на убийството Мев­лют Алтън­таш, сътруд­ник на полици­ята, бе ликвидиран.

Прак­ти­че­ски вед­нага тур­ските вла­сти заявиха, че убийството е било пла­ни­рана акция. Тур­ските поли­тици и медии запо­до­з­ряха, че орга­ни­за­тор е Гюлен, който се намира в САЩ. Самият Гюлен обаче осъди пре­стъп­ле­ни­ето като го нарече „ужа­сен акт на тероризъм”.

/„Русия днес”/