Архив

Печат

САЩ разчистиха пътя към гибелна за света война

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вашингтон публикува нова ядрена доктрина с непредсказуеми последствия

Подго­тов­ката за ядрена война вече е в ход. Защит­ните прагове сва­лени. Три­ли­о­ните долари отпус­нати. Това става ясно от пуб­ли­ку­ва­ната в края на мина­лата сед­мица нова ядрена док­трина на САЩ. От нея следва, че ядре­ното оръжие става гла­вен инструмент за защита на наци­о­нал­ната сигур­ност на САЩ.

Стра­теги­ята за раз­ви­тие на аме­ри­кан­с­ките ядрени сили посочва Русия като „опас­ност номер едно”. Тя пре­дви­жда все­об­хватна модер­ни­за­ция на ядре­ната три­ада на САЩ — атомни под­вод­ници, стра­теги­ческа авиация и меж­ду­кон­ти­нен­тални бали­стични ракети. В нея открито се заявява, че Вашинг­тон си при­сво­ява правото да използва ядрено оръжие срещу всяко посега­тел­ство не само срещу сигур­но­стта, но и срещу наци­о­нал­ните инте­реси на САЩ.

Раз­ли­ката между едното и другото е твърде голяма, защото, както е известно, в света не остана точка, в която Щатите да нямат инте­реси. Дава се зелена свет­лина за използване на опас­ното сред­ство не само като защита, но и „пре­ван­тивно”. Де факто док­три­ната обез­смисля всички уси­лия и поре­дица от важни меж­ду­на­родни дого­вори, които над 70 години предпаз­ваха света от ядрена гибел. С новата си стра­тегия Вашинг­тон дава старт на нова над­пре­вара в ядре­ното въоръжа­ване и поставя света на ръба на опасно про­ти­вопо­ста­вяне с гибелни последствия.

Документът дава обос­но­ва­ние на при­сво­е­ните от САЩ пъл­номощия да бра­нят с ядрено оръжие десетки страни от агре­сия. По-​внимателният про­чит не оставя съм­не­ние, че в пове­чето слу­чаи става дума за „руска агре­сия” срещу страни от Източна Европа. Това обяс­нява и без това оче­вид­ната цел на досегаш­ните действия на САЩ и НАТО за разгръщане на бази, войски и въоръже­ния край запад­ните гра­ници на Русия. Тук е мястото да при­пом­ним, че в Лат­вия е разпо­ложен кон­тингент от 1138 натов­ски военни, в Литва — 1022, в Есто­ния — 1200, в Полша — 1280. Под знаме­ната на пакта са събрани воини от раз­лични страни членки. За целта са модер­ни­зи­рани бивши съвет­ски военни обекти в тези репуб­лики, където е нужно е съз­да­дена нова военна струк­тура, почти непрекъс­нато се орга­ни­зи­рат уче­ния, в които открито се разигра­ват бойни действия срещу „рус­кия агресор”.

В отго­вор именно на тези продължи­телни про­во­каци­онни действия в поне­дел­ник Русия съобщи, че вече е разпо­ложила сво­ите ракети „Искан­дер” в Кали­нинград — мярка, за която от години пре­дупре­жда­ваше с надежда, че в НАТО ще се откажат от опас­ните си пла­нове. Нещо повече, там имаха цинич­ното неблаго­ра­зумие да твър­дят, че „Москва опасно при­ближава въоръже­ните си сили към гра­ниците на али­анса”. Фактът, че това става изклю­чи­телно на суве­ренна руска тери­то­рия за натов­ските стра­тези няма зна­че­ние. Те може би, смя­тат, че Русия трябва да ги оча­ква някъде отвъд Урал, за да бъде Европа спокойна.

Спо­ред логи­ката на САЩ новата ядрена док­трина трябва да внесе жела­ното допъл­ни­телно успо­ко­е­ние за европе­йците. Документът пре­дви­жда про­из­вод­ството на „малки” ядрени заряди, които ще се използ­ват за тях­ната защита в „малки” ядрени войни на тяхна тери­то­рия. Като „малки” в днешно време се раз­би­рат заряди с мощ­ност, как­вато имаха бом­бите, хвър­лени над Хирошима. Аме­ри­кан­ско так­ти­че­ско ядрено оръжие днес е на „страж на мира” във военни бази в Герма­ния, Белгия, Холан­дия, Ита­лия и Турция. Само този факт е в пряко нару­ше­ние на Дого­вора за неразпро­стра­не­ние на ядре­ното оръжие. За САЩ и тех­ните съюз­ници обаче и това няма зна­че­ние. Казано е: „За защита на държа­вите от НАТО САЩ имат стра­теги­че­ски ядрени сили, както и ядрено оръжие за изне­сено бази­ране в Европа”.

Изне­се­ното бази­ране” се отнася и за системи за ПРО, разпо­ложени в Полша и Румъ­ния — неда­леч от българ­ската гра­ница. Документът не крие, че основ­ният терен на евен­ту­ални бойни действия с използване на ядрено оръжие е Източна Европа, вклю­чи­телно аква­то­ри­ята на Черно море. Заче­сти­лите през послед­ните години военни уче­ния там потвър­ждава пла­но­вете на запад­ните „миро­творци”. Опа­се­ни­ята за подобни „успо­ко­и­телни” прогнози се заси­л­ват напо­следък от съобще­ни­ята за няка­къв „Проект-​2020″, раз­ра­бо­тен от експерти на ана­ли­тич­ния център „Атлан­ти­че­ски съвет”. Той звучи фан­та­стично, като предпо­лага „дебло­ки­ране” на Кер­чен­ския про­лив и нав­ли­зане на натов­ска фло­ти­лия в Азов­ско море, откъ­дето на Русия ще бъде нане­сен съкру­ши­те­лен удар. Едно­временно с това се пла­ни­рат активни действия от юг през Кавказ.

Военни ана­ли­за­тори в Русия и Европа обаче са далеч от успо­ко­е­ние. Те наре­коха цинично пред­ста­вя­нето на ядре­ната док­трина в Конгреса, опре­де­лена като „реа­ли­стична и необ­хо­дима при сегаш­ните меж­ду­на­родни заплахи”. Те под­чер­та­ват, че „огра­ни­чени ядрени войни” няма и всеки конфликт с упо­треба на такова оръжие неми­ну­емо ще се превърне в унищожи­те­лен за целия свят.

/„Русия днес”/