Архив

Печат

В София честваха Деня на дипломатическия работник

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 10 фев­ру­ари в Русия се отбе­лязва Ден на дипло­ма­ти­че­ския работ­ник. По този повод в София на 8 фев­ру­ари руски дипло­мати отбе­ля­заха праз­ника с под­на­сяне на венци и цветя пред памет­ника на вид­ния руски дипло­мат граф Нико­лай Пав­ло­вич Игна­тиев в Док­тор­ската градина.

В търже­стве­ното меропри­я­тие участваха посла­ни­кът на Русия в Бълга­рия Ана­то­лий Мака­ров, служи­тели на посол­ството на Рус­ката Феде­рация в Бълга­рия, екип от пред­ста­ви­тел­ството на Рос­со­труд­ни­че­ство в Бълга­рия, пред­се­да­те­лят на Форум „Бълга­рия — Русия”, изда­тел на в. „Русия днес-​Россия сего­дня” и „Земя” проф. Свет­лана Шарен­кова, пред­ста­ви­тели на обще­ствени и поли­ти­че­ски организации.

На въпроси на жур­на­ли­сти посла­ник Мака­ров отго­вори, че Мос­ков­ският и на цяла Русия пат­ри­арх Кирил ще при­стигне у нас за търже­ствата по слу­чай 140-​годишнината от Осво­бож­де­ни­ето на Бълга­рия от тур­ско роб­ство. Той отново комен­тира, че поради пре­зи­дент­ските избори в Русия през март Вла­ди­мир Путин не може да се отзове на пока­ната на българ­ския пре­зи­дент Румен Радев, но за търже­ствата ще при­стигне голяма делегация, вклю­чи­телно пред­ста­ви­тели на Държав­ната дума на Рус­ката федерация.

/„Русия днес”/