Архив

Печат

Отново издигнаха Илхам Алиев за президент

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На конгреса си на 8 фев­ру­ари управ­ля­ващата пар­тия „Ени Азер­байджан” /„Нов Азербайджан”/ еди­но­душно издигна кан­ди­да­ту­рата на сегаш­ния пре­зи­дент на стра­ната Илхам Алиев за кан­ди­дат за този пост на извън­ред­ните избори на 11 април. 56-​годишният Алиев вече три пъти е изби­ран за държа­вен глава /​през 2003, 2008 и 2013 г./. Спо­ред зако­но­да­тел­ството един и същи човек може да се избира за пре­зи­дент неогра­ни­чен брой пъти. За Алиев това ще е четвър­тият. На пре­диш­ните избори, на 9 октом­ври 2013 г., Алиев събра 84,54% от гласовете.

Тази година във връзка с проме­ните в кон­сти­туци­ята спо­ред про­ве­де­ния на 26 сеп­тем­ври 2016 г. рефе­рен­дум, пре­зи­дентът за първи път ще бъде изби­ран за седем години, вме­сто за пет, както бе досега.

Илхам Алиев е пред­се­да­тел на „Ени Азер­байджан” от 2005 г. Той смени на този пост баща си Гей­дар Алиев, който огла­вя­ваше пар­ти­ята от 1992 до 2003 г. Пар­ти­ята, която е най-​голямата поли­ти­ческа сила в стра­ната, има над 700 хиляди членове.

/„Русия днес”/