Архив

Печат

Българското европредседателство бе представено в Москва

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Българ­ското пред­се­да­тел­ство на Съвета на ЕС бе офици­ално открито в Москва с концерт в Болшой театър в при­състви­ето на мини­стри, депу­тати, инте­лек­ту­алци, много при­я­тели на Бълга­рия. Посла­ни­кът ни в Русия Бойко Коцев откри вечерта със слово, в което под­черта, че Бълга­рия от 13 века играе клю­чова роля като част от Европа и европе­йското кул­турно наслед­ство. „Европе­й­с­ката кул­тура би била непълна без рус­ката, а вза­им­ното про­ни­кване на кул­ту­рите обе­ди­нява Русия и Европа”, под­черта дипло­матът, цити­ран от ТАСС. Пуб­ли­ката в Болшой театър бурно апло­дира мла­дите българ­ските оперни певци, сред които Илина Михай­лова, Мария Жекова, Борис Луков, Венце­слав Ана­ста­сов, Петра Ата­на­сова и други. С огромен успех премина и концертът в Рахма­ни­нов­ската зала на Мос­ков­ската държавна кон­сер­ва­то­рия, който постави начало на цикъл от уча­стия на българ­ски изпъл­ни­тели във водещата кон­сер­ва­то­рия на Русия.