Архив

Печат

Молдова не иска обединяване с Румъния

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Декла­рация в под­крепа на държав­но­стта на Мол­дова и срещу обе­ди­не­ни­ето с Румъ­ния беше подпи­сана от пред­ста­ви­тели на властта на над 50 насе­лени места само за едно дено­нощие. Това съобщи пре­зи­дентът на Мол­дова Игор Додон на стра­ницата си във Фейс­бук. Додон отбе­лязва, че по-​голямата част от граж­да­ните на Мол­дова са про­тив унионизма.

С изклю­че­ние на няколко заблу­дени и пла­тени местни избра­ници, всички оста­нали граж­дани са катего­рично про­тив вся­ка­кви уни­о­нист­ски декла­рации и действия. Уни­о­низмът е не само анти­кон­сти­туци­онно и углавно нака­зу­емо явле­ние. То е олице­тво­ре­ние на наци­о­нално униже­ние и пре­да­тел­ство на роди­ната”, допълни пре­зи­дентът на Молдова.

При­пом­няме, че по-​рано пред­ста­ви­тели на няколко насе­лени места в Мол­дова при­еха „декла­рация за обе­ди­не­ние с Румъ­ния”, във връзка с което Додон разпо­реди сви­кване на Висшия съвет за сигур­ност. По-​късно той заяви, че няма да поз­воли деста­би­ли­зи­ране на ситу­аци­ята в републиката.

/„Русия днес”/