Архив

Печат

Сиви схеми на САЩ за намеса в Русия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Вашингтон е впрегнал хиляди агенти и милиарди долари, за да повлияе на руските президентски избори

Кол­кото по-​малко време остава до пре­зи­дент­ските избори в Русия, насро­чени за 18 март, тол­кова повече те се пре­връщат в бойно поле за раз­уз­на­ва­тел­ните цен­трали на САЩ. Това заяви Андрей Климов, пред­се­да­тел на спе­ци­ал­ната временна коми­сия по защита на наци­о­нал­ния суве­ре­ни­тет в Съвета на Феде­раци­ята. На пре­с­конфе­ренция в Москва той пред­стави раз­ра­бо­те­ния в коми­си­ята доклад „Нахлу­ване. Намеса на САЩ в избо­рите в РФ в хода на пре­зи­дент­ските кампа­нии 19962018 г”.

В него е събрана обширна база данни за нахлу­ва­нето на САЩ във вътреш­ното поли­ти­че­ско, соци­ално и кул­турно про­стран­ство на Русия през целия този 22-​годишен период. Вашинг­тон използва широк и раз­но­об­ра­зен арсе­нал от инструменти — фалшиви информации за меди­ите, пси­хо­логи­че­ски опе­рации и финан­си­ране на избрани пред­ста­ви­тели на неси­стем­ната опо­зиция. Там не крият че гле­дат на сегаш­ните избори като на „исто­ри­че­ски шанс” за оказване на натиск за смяна на ръко­вод­ството на страната.

По данни в документа подго­тов­ката за раз­лични про­во­кации и оказване вли­я­ние на избо­рите е започ­нала още през 2015 г. Оттогава Пен­тагонът и дипло­ма­ти­че­с­ките служби раз­ра­бот­ват схеми за съз­да­ване на опре­де­лен информаци­о­нен фон. През тази година се води пряка аги­тация, за да се внуши, че е невъзможно избор­ната актив­ност в Русия да бъде по-​висока от 40%, въпреки че тра­дици­он­ните и най-​новите социо­логи­че­ски данни сочат най-​малко 60-​процентна актив­ност. Това спо­ред Климов се прави с цел отсега да се подготви поч­вата за обя­вя­ване избо­рите за нелеги­тимни, след като раз­браха, че не могат да повлияят на отноше­ни­ето на хората към Вла­ди­мир Путин и да уда­рят по дове­ри­ето им в президента.

Докато в САЩ вече повече от година трес­каво тър­сят дока­за­тел­ства за няка­ква митична намеса на Русия в пре­зи­дент­ските избори в САЩ през есента на 2016 г., техни служби и инсти­туции не крият пла­номер­ните и целе­на­со­че­ните си опити за намеса в Русия. „Само в пла­ни­ра­нето на активни опе­рации в РФ на щатна работа в цен­трал­ния апа­рат на ЦРУ са били наети 500700 сътруд­ници. Освен това хиляди рабо­тят по съо­т­ветни направ­ле­ния в Държав­ния депар­тамент, в Пен­тагона, в Конгреса и в обслуж­ващите ги струк­тури”, каза Климов.

През послед­ните месеци рязко са се уве­ли­чили кибе­р­ата­ките от страна на САЩ срещу Русия. В опре­де­лени дни те достигат до няколкостотин.

Раз­бира се, орга­ни­за­то­рите на мащаб­ната акция не могат да раз­чи­тат само на намеса отвън и затова все по-​усилено използ­ват вътрешни ресурси, главно НПО, които сами предпо­чи­тат да се нари­чат „неси­стемна опо­зиция”. Въпреки че със закона, за чуж­де­стран­ните агенти, приет през 2012 г., бяха огра­ни­чени тех­ните възмож­но­сти за финан­си­ране, те тър­сят нови канали и „сиви схеми” за пре­хвър­ляне на сред­ства — пре­да­ване пари на ръка и пре­води на физи­че­ски лица. „За 2016 г. тези суми над­хвър­лиха 72 млрд. рубли, адре­си­рани до 4,5 хиляди наши НПО”, съобщи сена­торът и член на коми­си­ята Олег Моро­зов. В

В доклада на рус­кия Сенат се отбе­лязва, че наме­сата на САЩ се е акти­ви­зи­рала от момента, когато Вла­ди­мир Путин влиза в Кремъл. С други думи, от момента, когато Русия отново излиза като неза­ви­сим субект на меж­ду­на­род­ните отноше­ния, пре­тен­ди­ращ на соб­ствен суве­ре­ни­тет. „В САЩ това се възпри­ема като заплаха срещу хеге­мо­ни­ята в света. Нарастващото вли­я­ние на Русия се пре­връща в едно от глав­ните пре­диз­ви­ка­тел­ства за Вашинг­тон за гаран­ти­ране на гло­бал­ното му лидер­ство и стра­теги­че­ско доми­ни­ране в света”, се казва в документа.

Посоч­ват се данни за наме­сата и на други западни държави. Москва вече е предпри­ела необ­хо­ди­мите мерки и е готова да про­ти­во­стои на всички неза­конни действия. Опи­тите да се влияе на избор­ния процес ще бъдат изне­сени пред рус­ката и меж­ду­на­род­ната обще­стве­ност, когато след избо­рите докладът бъде пуб­ли­ку­ван в пълен обем. /„Русия днес”/