Архив

Печат

Телевизионната премиера на "Световен ред-2018" ще бъде след изборите

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сега филмът на Владимир Соловьов е достъпен онлайн във "ВКонтакте" 

Рус­кият теле­ви­зи­о­нен жур­на­лист Вла­ди­мир Соло­вьов пред­стави докумен­тал­ния си филм „Све­то­вен ред-​2018″, посве­тен на все­кид­не­ви­ето на пре­зи­дента Вла­ди­мир Путин. Във филма зву­чат редица най-​актуални въпроси за отноше­ни­ята със Запада, за укра­ин­ския конфликт, ситу­аци­ята в Сирия. Държав­ният глава раз­казва и за положе­ни­ето на стра­ната на све­тов­ната арена, съобщава „ПолитРоссия”.

Що се отнася до отноше­ни­ята със Запада, пре­зи­дентът при­знава, че въпро­сът за дове­ри­ето към други страни е изклю­чи­телно сложен, но да се говори за спазва­нето на дого­во­ре­но­сти може уве­рено само в слу­чай, когато се спаз­ват инте­ре­сите на всяка от стра­ните. Съще­временно рус­кият лидер не прави предпо­ложе­ния за сро­кове за отмяна на санкци­ите от страна на САЩ.

Гово­рейки за Украйна, Путин под­чер­тава, че съби­ти­ята от 2014 г. са били съпро­во­дени с мащабна измама от страна на САЩ, която оста­нала зад кадър. Тогава Вашинг­тон помо­лил Москва да направи всичко възможно „Яну­ко­вич да не използва арми­ята, опо­зици­ята да осво­боди площада и адми­ни­стра­тив­ните зда­ния и да премине към изпъл­не­ние на постиг­на­тите спо­ра­зуме­ния за норма­ли­зи­ране на ситу­аци­ята”. Рус­ката страна се съгла­сила, но по-​късно укра­ин­ският лидер бил сва­лен чрез държа­вен пре­врат, извършен с пълна под­крепа на САЩ. Той отбе­лязва, че по този фак­ти­че­ски САЩ сами са се „нати­кали в ъгъла” и днес са при­ну­дени да под­крепят сегаш­ната власт в Киев.

Путин заявява във филма, че това е била „най-​наглата и груба” лъжа на САЩ, но не и пър­вата. Щатите трябва да раз­би­рат, че вътреш­но­укра­ин­ският конфликт става до гра­ницата на РФ, а връз­ката между двете държави и скрепена през веко­вете. Вашинг­тон фак­ти­че­ски е забил нож в гърба на Москва, когато не я е осве­домил за подроб­но­стите на своя план.

Освен това рус­кият лидер отбе­лязва, че някой „съзна­телно е довел” Русия до онази гра­ница, след която вла­стите са били при­ну­дени да вземат реше­ни­ето за при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим.

Филмът „Све­то­вен ред-​2018″ ще бъде излъ­чен по теле­ви­зи­он­ния канал „Россия-​1″ след избо­рите. Сега е достъпен онлайн. Соло­вьов го е пуб­ли­ку­вал на сво­ята стра­ница във „ВКон­такте”. Има го и в „Одно­класс­ники” и в You Tuobe.

/„Русия днес”/