Архив

Печат

НАТО: Няма руска агресия срещу балтийските страни

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Ръко­во­ди­те­лят на Воен­ния коми­тет на НАТО, чеш­кият гене­рал Петър Павел заяви, че изяв­ле­ни­ята за агре­си­ята на Русия срещу бал­тийските репуб­лики, нямат ника­кви осно­ва­ния, пре­даде ТАСС.

Аз може би бих използ­вал по-​предпазливо термина „агре­сия” във връзка с бал­тийските държави, тъй като ние в действи­тел­ност не виждаме открита агре­сия срещу бал­тийските страни”, заяви той.

Спо­ред гене­рала е имало „нарастване на напреже­ни­ето в реги­она”, но не е имало „нахлу­ване на тери­то­ри­ята на бал­тийските страни и дори във въз­душ­ното им пространство”.

Чеш­кият гене­рал под­черта: „Всичко, което имаме в реги­она, е уве­ли­чено военно при­съствие, уве­ли­чен брой уче­ния, мисии за далечни полети на авиаци­ята, по-​активно използване на раз­уз­на­ва­нето, но аз не бих нарекъл това агресия”.

Той също така комен­тира съобще­ни­ята за предпо­лага­еми нару­ше­ния на въз­душ­ното про­стран­ство на бал­тийските страни от страна на рус­ката военна авиация. Гене­ралът допълни, че пове­чето от тези така наре­чени нару­ше­ния са пре­диз­ви­кани от загуба на кому­ни­кация или човешки и тех­ни­че­ски грешки.

По-​рано от Държав­ния депар­тамент съобщиха, че държав­ният сек­ре­тар на САЩ Рекс Тилър­сън е про­вел среща с външ­ните мини­стри на Литва, Лат­вия и Есто­ния, в рам­ките на която е била обсъж­дана „рус­ката заплаха”.

/„Русия днес”/