Архив

Печат

Западните медии използват Скрипал за антируска пропаганда

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Слу­чаят с бившия офицер от Главно раз­уз­на­ва­телно управ­ле­ние (ГРУ) Сергей Скрипал е използван от запад­ните медии за „анти­руска кампа­ния”. Това заяви гово­ри­те­лят на Мини­стер­ството на външ­ните работи на Рус­ката феде­рация Мария Заха­рова. Тя поясни, че от Лон­дон не са отпра­вени ника­кви пред­ложе­ния за раз­след­ване на предпо­лага­емото отравяне.

Още преди изяс­ня­ва­нето на ситу­аци­ята се тиражира тра­дици­он­ната спе­ку­лация. Още повече, че в тази кампа­ния се про­сле­дява режи­си­рана работа, като про­зву­чаха заяв­ле­ния и на офици­ални лица на Вели­ко­бри­та­ния. Честно казано, друга оценка, освен като про­во­каци­онна спе­ку­лация с цел услож­ня­ване на отноше­ни­ята между нашите държави е сложно да се даде.

При­пом­няме, че по-​рано в меди­ите излезе съобще­ние, че в Сол­с­бъри на 66-​годишен мъж и на 33-​годишна жена, която е била с него им е при­лошало заради въз­действи­ето на „неиз­вестно веще­ство” и са били хоспитализирани.

/„Русия днес”/