Архив

Печат

САЩ готвят Съдния ден

Автор Свет­лана Михова. Пуб­ли­ку­вана в Новини

По измислен повод Доналд Тръмп се закани да удари Сирия и руските войски там

Подгря­вани от неисто­вата си омраза към Русия, САЩ изпра­вят света пред нов гло­ба­лен вое­нен конфликт с непред­ви­дими после­дици. Вече близо сед­мица от Вашинг­тон зву­чат заплахи за ракетни удари по Сирия под изми­сле­ния пред­лог за „хими­ческа атака” на сирий­ската армия срещу мир­ното насе­ле­ние в град­чето Дума. От няколко дни в Източ­ното Сре­ди­зем­номо­рие се струп­ват огромни сили на аме­ри­кан­с­ките ВМС и ВВС с мощен раке­тен арсенал.

От Белия дом, напълно забра­вили ети­ката и елемен­тар­ното при­ли­чие, на ули­чен език отпра­вят закани за „неиз­бежни” удари срещу Сирия. Напреже­ни­ето и пред­чув­стви­ето за пред­сто­яща война на Запада срещу Русия с всеки изми­нат час нараства. На този фон от рус­кото Мини­стер­ство на отбра­ната заявиха, че нами­ращите се в Сирия руски военни разпо­лагат с всички необ­хо­дими сред­ства за про­ти­во­ра­кетна отбрана за защита на закон­ната власт в стра­ната. В отго­вор Доналд Тръмп продължи с невъздър­жани сло­весни нападки (още на стр. 5).

Положе­ни­ето в света не може да не пре­диз­ви­ква безпо­койство. Обста­нов­ката става все по-​хаотична. Все пак се надя­ваме здра­вият разум да над­де­лее и меж­ду­на­род­ните отноше­ния да вля­зат в кон­струк­тивно русло”, каза Путин на среща с чужди ново­на­зна­чени посла­ници в Москва. Рус­кият пре­зи­дент под­черта осо­бено отго­вор­ната и неза­ме­нима роля на дипло­маци­ята в кри­тични за света моменти и при­зова посла­ниците да бъдат достойни за нея.

През всички тези дни рус­ката дипло­мация наи­стина положи настой­чиви уси­лия да охлади войн­стве­ните пориви на САЩ. В Съвета за сигур­ност на ООН се състоя поре­дица от засе­да­ния, на които рус­кият посто­я­нен пред­ста­ви­тел Васи­лий Небензя пред­стави неопро­вержими дока­за­тел­ства за лъжите и гру­бата поста­новка с „хими­че­с­ката атака” в Сирия и настоя за неза­ви­симо меж­ду­на­родно раз­след­ване на място. Вашинг­тон и тех­ните съюз­ници обаче отхвър­лиха всички предложения.

По този начин Вашинг­тон доказа, че исти­ната не го инте­ре­сува, че е готов да разпали с нова сила конфликта в Близ­кия изток и че в крайна сметка негова цел не само не е унищожа­ва­нето на теро­ри­стите, а е поел покро­ви­тел­ство над тях, за да бъде сва­лено закон­ното пра­ви­тел­ство в Сирия и Русия да бъде прого­нена от там. „Дори да няма реше­ние на Съвета за сигур­ност, ние ще действаме само­сто­я­телно”, заяви посто­ян­ната пред­ста­ви­телка на САЩ Ники Хейли. Вашинг­тон за поре­ден път стъпка меж­ду­на­род­ното право и демон­стрира опас­ните си амбиции да бъде све­то­вен хеге­мон, което му се изплъзва. „Времето на нашата „мека поли­тика” към Русия свърши. Ние имаме дълъг спи­сък от мерки срещу Москва, надя­вам се и аз да мога да го допълня”, раз­кри мераците си новият държа­вен сек­ре­тар и бивш шеф на ЦРУ Майк Помпео.

Пър­во­на­чално Тръмп беше дал срок от 48 часа за вземане на реше­ние за ракет­ните атаки и всички ги оча­к­ваха в нощта срещу четвъртък.

Сега „часът Х” се отлага до края на сед­мицата. Пър­вата „добра” новина дойде със заяв­ле­ни­ето на шефа на Пен­тагона Джеймс Матис, че САЩ все още обмис­лят вари­анти и оце­ня­ват „дока­за­тел­ствата за хими­че­с­ката атака”. Раз­ко­ле­баха се и съюз­ниците — Франция, Англия и Герма­ния, които също изра­зиха жела­ние да имат резул­тати от раз­след­ва­нето. В Лон­дон и Париж обаче продължа­ват да обсъж­дат уча­сти­ето си в удари срещу Дамаск. В четвъртък и петък в Източна Гута, където е и град­чето Дума, се оча­ква да при­стиг­нат екипи на Орга­ни­за­ци­ята за забрана на хими­че­ското оръжие (ОЗХО). Тях­ната сигур­ност ще бъде гаран­ти­рана от руски полицейски екипи. Вчера офици­ално бе заявено, че районът окон­ча­телно е про­чи­стен от ислямист­ките групи­ровки и е под кон­трола на сирий­ската армия.

Послед­ното съобще­ние, което Доналд Тръмп като акти­вист N1 на Туитър пусна вчера бе: „Никога не съм каз­вал кога точно ще се състои ата­ката срещу Сирия. Може би, много скоро, а може и не съв­сем скоро”. „Кол­кото и заплаши­телни да са изяв­ле­ни­ята на Доналд Тръмп, реакци­ята на Тереза Мей и Ема­нуел Мак­рон говори, че един­ство между тях няма”, каза пред­се­да­те­лят на Коми­си­ята по отбрана на Думата ген. Вла­ди­мир Шама­нов. Той добави, че от дни съо­т­вет­ните държавни органи на Русия рабо­тят без прекъ­сване в дено­нощен режим и са в пряк диа­лог с ръко­вод­ството на Коми­тета на начал­ник щабо­вете на САЩ и чрез Турция се поддържа връзка с НАТО. За избяг­ване на воен­ния сблъ­сък Путин разго­варя с Ердоган, а той — с Тръмп. „САЩ ще се опи­тат да действат внима­телно, за да не се стигне до пряк сблъ­сък с рус­ките военни в Сирия”, успо­кои Сес Джонс, съвет­ник по програмата за меж­ду­на­родна сигур­ност на Центъра за стра­теги­че­ски и меж­ду­на­родни изслед­ва­ния във Вашингтон

Неза­ви­симо от лекото спа­дане на напреже­ни­ето адми­ни­страци­ята в Белия дом се готви за най-​опасното раз­ви­тие на съби­ти­ята, които сама смята да про­во­кира. В сряда стана ясно, че само­лет Boeing E-​4B Nightwatch, обо­рудван като коман­ден пункт в слу­чай на ядрена война е изле­тял от щата Инди­ана. Нари­чат този боинг „Само­лет на Съд­ния ден”, защото пре­зи­дентът и воен­ното ръко­вод­ство на стра­ната го използ­ват в кри­тични моменти и в слу­чай, че са унищожени назем­ните струк­тури на управ­ле­ние. Съби­ти­ята през послед­ните дни показ­ват, че във Вашинг­тон и някои европе­йски сто­лици нямат нуж­ните задръжки и без угри­зе­ния могат да пре­диз­ви­кат Съд­ния ден.