Архив

Грешка
  • Грешка при заре­жда­нето на фийда
Печат

Китайският флот влиза в подчинение на руските ВМС в случай на американски удар по Сирия

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Китайс­ките воен­номор­ски сили, разпо­ложени в сре­ди­зем­номор­ския басейн, са готови да минат под команд­ва­нето на Рус­кия флот, в слу­чай на удари от аме­ри­кан­ска страна срещу Сирия. Чер­номор­ският флот и голяма част от рус­ките въз­душни стра­теги­че­ски сили са в повишена бойна готовност.

Бойни кораби на Китай в Сре­ди­земно море са полу­чили запо­вед, спо­ред която, в слу­чай на еска­лация в реги­она, моряците да преми­нат под команд­ва­нето на рус­ките ВМС. Това на прак­тика озна­чава, че евен­ту­ална атака на САЩ по цели в Сирия няма да мине без уча­сти­ето и наме­сата на войските от Китай.

По всичко личи, че съюз­ниците на Сирия сери­о­зно са се отнесли към запла­хите на пре­зи­дента Тръмп и моби­ли­зи­рат всички сили. В пълна готов­ност са при­ве­дени и воен­ните сили на Иран.

По-​рано от Гене­рал­ния щаб на Въоръже­ните сили на Русия съобщиха, че ударът на САЩ ще бъде отра­зен в слу­чай на заплаха.

Пред­се­да­те­лят на коми­си­ята на Обще­стве­ната палата на РФ по въпро­сите за меж­ду­наци­о­нал­ните и меж­ду­ре­лиги­оз­ните отноше­ния Йосиф Дис­кин отбе­ляза: „Фактът, че Китай реши да изпрати кора­бите си до Тар­тус, озна­чава, че све­тов­ната общ­ност иска да гаран­тира сво­ята сигур­ност, когато САЩ се държат все по-​непредсказуемо”.

/„Русия днес”/