Архив

Печат

В Сирия са ранени журналисти

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Трима руски жур­на­ли­сти са ранени в град Дума в Сирия по време на обстрел. С рани на кра­ката са коре­спон­дентът на теле­ви­зи­он­ния канал НТВ Алек­сей Ивлев, опе­ра­торът на канал „Рос­сия 1″ Михаил Вит­кин и опе­ра­торът на теле­ви­зия „Звезда” Вла­ди­слав Додо­нов. Тримата жур­на­ли­сти са полу­чили рани по кра­ката и са хоспи­та­ли­зи­рани в бол­ницата в Дамаск. Опас­ност за живота и здра­вето им няма.

Жур­на­ли­стите съпро­вож­дали пред­ста­ви­тели на под­раз­де­ле­ни­ята на рус­ката военна полиция в Дума. По време на прего­во­рите с екс­треми­стите, някой от теро­ри­стите е открил огън по авто­буса с жур­на­ли­стите. Въпреки инци­дента Общо­рус­ката държавна теле­ви­зи­онна и радиопре­да­ва­телна компа­ния няма да отзо­вава от Сирия сни­мач­ния екип на теле­ви­зи­он­ния канал „Рос­сия 1″, съобщи пър­вият замест­ник гене­ра­лен дирек­тор на хол­динга Андрей Кон­драшов. /„Русия днес”/