Архив

Печат

Посланик Макаров поднесе цветя пред паметника на Юрий Гагарин в Банкя

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Русия остава отво­рена за вза­имо­изгодно и вза­имо­уважи­телно сътруд­ни­че­ство с всички заин­те­ре­со­вани страни както в Кос­моса, така и на земята. Това каза посла­ни­кът на Рус­ката феде­рация Н. Пр. Ана­то­лий Мака­ров пред памет­ника на Юрий Гага­рин в Банкя по повод Деня на кос­мо­нав­ти­ката, пре­даде репор­тер на Агенция „Фокус”. „Днес в този хубав и гостопри­емен град отбе­ляз­ваме Деня на кос­мо­нав­ти­ката”, каза Мака­ров. Той при­помни, че точно преди 57 години съвет­ски летец е извършил пър­вия полет в Кос­моса. Ана­то­лий Мака­ров изрази гор­до­стта си, че зад този полет, както и зад пър­вия на жена в Кос­моса, стоят руснаци.

По думите му Русия спо­мага за полета на кос­мо­навта Георги Ива­нов, което е напра­вило Бълга­рия 6-​та кос­ми­ческа държава в света.

В момента Русия и Бълга­рия продължа­ват съвместна работа вече в много­странни формати”, допълни посла­ник Мака­ров. Тук бяха и посла­ниците на Казах­стан Темир­тай Исба­стин и на Бела­рус Алек­сандър Ворон­ко­вич, както и депу­татът от ГЕРБ Кра­си­мир Въл­чев, съпред­се­да­тел на групата за при­я­тел­ство България-​Русия в НС.

Много граж­дани под­не­соха цветя пред памет­ника на Юрий Гага­рин в Банкя. Съби­ти­ето бе орга­ни­зи­рано от Рус­кото посол­ство и Сто­лич­ната община, район „Банкя”, по слу­чай све­тов­ния Ден на кос­мо­нав­ти­ката — 12 април.