Архив

Печат

Путин поздрави Илхам Алиев с победата в президентските избори

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

С поздра­ви­телна телеграма рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин поздрави пре­зи­дента на Азейр­байджан Илхам Алиев с побе­дата в пре­зи­дент­ските избори, които се про­ведоха на 11 април.

В телеграмата лидерът на Рус­ката феде­рация изрази уве­ре­ност, че Москва и Баку ще продължат и в бъдеще да раз­ви­ват пло­до­творно сътруд­ни­че­ство във всички обла­сти, както и да си вза­и­мо­действат при реша­ва­нето на меж­ду­на­родни проблеми.

Действащият пре­зи­дент на Азер­байджан Илхам Алиев бе пре­из­бран за четвърти ман­дат с повече от 86% от гла­со­вете при изби­ра­телна актив­ност почти 75%, въпреки бойкота на опо­зици­ята. Алиев ще управ­лява стра­ната в рам­ките на още 7 години. /„Русия днес”/