Архив

Печат

Хайко Маас: Нужен е истински диалог, а не само за протокола

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 10 май в Москва се състоя срещата на рус­кия външен мини­стър Сергей Лав­ров с мини­стъра на външ­ните работа на ФРГ Хайко Маас. Визи­тата за нем­ския ръко­во­ди­тел на външ­ното мини­стер­ство в Русия е пър­вата. Маас е назна­чен за ръко­во­ди­тел на герман­ското външ­нопо­ли­ти­че­ско ведом­ство през март. Ето какво говори на пре­с­конфе­ренци­ята нем­ският дипломат:

За мен денят започна с полага­нето на венец пред мемо­ри­ала на Незнай­ния воин и това за поре­ден път ми показа колко е сложна исто­ри­ята на нашите две страни. Затова е много важно да при­знаем и да пазим тази памет, защото хората в нашите страни са много свър­зани помежду си и това е свър­зано вклю­чи­телно и с исто­ри­че­с­ката. Ние отго­ва­ряме и за това да имаме посто­я­нен и ста­би­лен диа­лог между нашите страни, който да носи кон­кретни пло­дове. Днес ние вече постиг­на­хме това, затова ще изредя три аспекта в нашите дву­странни отноше­ния, за които вече се договорихме.

Пър­вият аспект е свър­зан с мина­лото, както вече казах, всички стра­да­ния, които са при­чи­нили немците на Русия, са най-​вече известни на хората от Санкт Петер­бург. Там където се е раз­ви­вала ужас­ната Ленинград­ска бло­када, там са хората, които са живе­ели в онези страшни месеци. Затова ние искаме не само да водим прего­вори, но и да започ­нем да действаме. С наша под­крепа ще съз­да­дем в Санкт Петер­бург кли­ника, а също Център за срещи, като сим­вол на това, че осъзна­ваме нашата отго­вор­ност и като сиг­нал на това, че такива съби­тия не трябва да се повтарят.

Вто­рото, което се дого­во­рихме с моя руски колега, е през 2018 година да про­ве­дем Година на сътруд­ни­че­ство между вузове и научни инсти­тути. И съм радо­стен, че заедно ще поемем пат­ро­нажа над това съби­тие. Вза­и­мо­действи­ето в тази област между нашите страни вече е много тясно и то показва колко много неща можем да постиг­нем, ако вза­и­мо­действаме по няка­кви кон­кретни теми.

Тре­тият аспект е поли­ти­че­ски. Ние сме на едно мне­ние, че към днешна дата в Европа цари напрегната поли­ти­ческа обста­новка. Поради това тук е необ­хо­димо да обсъж­даме множе­ство въпроси между нашите страни. Ще поста­вим задача на нашите сек­ре­тари и зам.-министри редовно да се срещат и да обсъж­дат въпро­сите на поли­ти­ката за сигур­ност в Европа. Нача­лото на един такъв диа­лог би могло да послужи за мост за дис­ку­сия за поли­ти­ката за сигур­ност в Европа. Също така сме убе­дени, че обсъде­ните днес про­екти и форуми са важни най-​вече и за това — тук не става дума да се премъл­чава нещо, а поли­ти­че­с­ките раз­ногла­сия, които съще­ству­ват при нас, а те съще­ству­ват и това не е тайна — да се обсъж­дат открито и ясно между стра­ните ни. Да се води истин­ски диа­лог, а не да се води само за про­то­кола, за да ни носи резул­тати. Днес ние се нуж­даем от повече резул­тати и днес ние вече постиг­на­хме такива резул­тати. /„Русия днес”/