Архив

Печат

Над 10 милиона руснаци се включиха в "Безсмъртният полк"

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Дан­ните бяха съобщени от офици­ал­ния пред­ста­ви­тел на МВР на РФ Ирина Волк. Това е рекор­ден брой. За срав­не­ние през мина­лата година участ­ниците са били 8 мили­она. Тя отбе­ляза още, че по стра­ната са били про­ве­дени над 2,9 хил. меропри­я­тия, а само в Москва участ­ниците са около един милион.

Акци­ята „Без­смърт­ният полк” тръгва от Томск през 2012 г. През 2015 година, когато се при­съе­ди­ня­ват все нови и нови гра­дове, акци­ята офици­ално става общо­руска и се разпро­стра­нява и извън пре­де­лите на страната.

В Северна Осетия-​Алания се про­веде най-​високопланинският „Без­смър­тен полк” в Русия. Това стана в селището Камунта, което се намира на 2 хил. м над­мор­ска висо­чина. 120 души са преми­нали по марш­рут от 500 метра с порт­рети на вой­ници и офицери от Вели­ката оте­че­ствена война. Спе­ци­ално за съби­ти­ето в Камунта са при­стиг­нали 18 души от раз­лични гра­дове на Русия. Именно в това селище се намира и най-​високопланинският памет­ник на заги­нали воини.

За четвърти път в „Без­смърт­ния полк” се включи и пре­зи­дентът Вла­ди­мир Путин с порт­рет на своя баща.

След множе­ството бе и евро­депу­тат­ката от Вели­ко­бри­та­ния Дже­нис Еткис­нън. Тя носеше порт­рета на своя баща Джордж Комбс, който е участвал в Север­ните кон­вои за Съвет­ския съюз през 1944 г. Депу­тат­ката под­черта, че именно рус­наците са му връ­чили пър­вия медал. Спо­ред Еткинсън „Без­смърт­ният полк” е акция, която пази паметта за участ­ниците във Вто­рата све­товна война и няма да поз­воли да се допусне повто­ре­ние на подобни събития.

/„Русия днес”/