Архив

Печат

Заедно в защита и опазване на руските паметници

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

На 8 май, ден преди Деня на побе­дата, в Пло­в­див, в една от залите на Дома на тех­ни­ката се про­веде въл­ну­ваща среща с мла­дежка делегация от Русия. Скъпи гости на пло­в­ди­вската обще­стве­ност бяха 8 мла­дежи и девойки от раз­лични гра­дове на Русия, чле­нове на Общо­рус­ката обще­ствена мла­дежка пат­ри­о­тична орга­ни­за­ция „Наследие”.

Повод на срещата беше съхра­не­ние и опазване на рус­ките памет­ници в Бълга­рия и раз­ви­тие на българо-​руските отношения.

С голям инте­рес при­състващите изслушаха изложе­ни­ето на пред­се­да­теля на Цен­трал­ното управ­ле­ние на „Насле­дие” Вита­лий Шереме­тев. Спо­де­лен беше бога­тият опит в опазване на памет­ниците в Русия, рабо­тата с мла­дото поко­ле­ние и преди всичко пат­ри­о­тич­ното възпи­та­ние на подрастващите.

За нашите руски съмиш­ле­ници беше важно да научат как в Пло­в­див е опа­зен и попу­ля­ри­зи­ран памет­ни­кът „Альоша”. Пред­се­да­те­лят на Сдруже­ние Сла­вян­ски свят Васил Стай­ков подробно раз­каза за съз­да­ва­нето и опазва­нето на този най-​скъп за пло­в­див­чани сим­вол на града на тепе­тата, който в нача­лото на демо­краци­ята у нас бе полу­чил „смъртна при­съда”. Но мъл­ча­ли­вият съвет­ски войн надживя ван­да­лите. През ноем­ври т.г. пред­стои отбе­лязване на 61 година от съз­да­ва­нето му. Послед­ваха много изказва­ния от при­състващите и гостите. Най-​вълнуващи бяха думите казани от вете­ра­ните пло­в­див­чани, участ­ници във Вто­рата све­товна война. Всеки от тях беше награ­ден от Вита­лий Шереме­тиев с поче­тен знак на Съюза на вете­ра­ните от Афганистан.

Орга­ни­за­тори на срещата бяха Руски клуб „Оте­че­ство”, Сдруже­ние „Сла­вян­ски свят” и Съюзът на вете­ра­ните от вой­ните в Пловдив.

/„Русия днес”/