Архив

Печат

Цяла Русия води откровен разговор със своя президент

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

По време на традиционната "Пряка линия" на Владимир Путин бяха зададени над 3 млн. въпроса

В четвъртък се състоя 16-​ата редовна годишна „Пряка линия” с Вла­ди­мир Путин. По време на тази уни­кална, ста­нала тра­дици­онна, връзка с държав­ния глава граж­да­ните не само от цяла Русия, но и от чуж­бина, се свър­зват с него, поста­вят въпроси и пред­лагат реше­ния на про­блемите от най-​различни сфери на еже­дне­ви­ето и раз­ви­ти­ето на стра­ната. Всички оча­к­ват отго­вори, съдействие и помощ от президента.

Задоч­ният разго­вор с Путин обик­но­вено започва в 12 ч. на обед и продължава 34 часа, като се излъчва директно по цен­трал­ните радио и тв канали (до при­клю­ч­ване на броя той не бе завършил). Обръще­ни­ята на граж­да­ните обаче започ­ват да се съби­рат 10 дни преди това и продължа­ват да постъп­ват до края на „Пря­ката линия”. Тази година до нача­лото на излъч­ване на връз­ката тех­ният брой над­хвърли 2 млн. В хода на разго­вора обаче тех­ният брой нараства лави­но­об­разно и често е над­хвър­лял 3 млн. За при­ема­нето им се използва целият спектър от съвременни форми на кому­ни­кация — теле­фон, елек­тронна поща, соци­ални мрежи, скайп, съз­да­дена бе спе­ци­ална интер­нет страница.

Есте­ствено, физи­ческа възмож­ност всички въпроси да про­зву­чат и да им бъде отго­во­рено в пряк ефир няма, но всички се пред­ста­вят на пре­зи­дента и реша­ва­нето на про­блемите се въз­лага на съо­т­вет­ните феде­рални и реги­о­нални струк­тури. Тази година за първи път мини­стри, губер­на­тори, кме­тове и други адми­ни­стра­тивни ръко­во­ди­тели бяха задължени да прекъс­нат отпус­ките си и по време на „Пря­ката линия” да бъдат на работ­ните си места. С всички тях Путин имаше видео­връзка и отго­вор­ните чинов­ници тряб­ваше в ефир да обяс­ня­ват при­чи­ните за въз­ник­на­лия про­блем и да отго­ва­рят как ще го решават.

За раз­лика от други години този път гости в залата нямаше, за да се даде възмож­ност на повече хора от огром­ната страна да поста­вят сво­ите въпроси, да спо­де­лят бол­ките и грижите си. Най-​често те въз­ни­кват в соци­ал­ната сфера — заплати и данъци, жилищно стро­и­тел­ство, здра­веопазване, обра­зо­ва­ние, пен­си­онна реформа. На второ място е общото ико­номи­че­ско раз­ви­тие на стра­ната. На трето — наци­о­нал­ната сигур­ност, бор­бата с теро­ризма, отноше­ни­ята на Русия с оста­на­лия свят, кри­зата в Украйна.

Не са малко и про­блемите, които инте­ре­су­ват рус­наците в областта на нау­ката и кул­ту­рата. В наве­че­ри­ето на Све­тов­ното по фут­бол хората се въл­ну­ваха и от прогно­зите за него­вия финал, от използва­нето на пре­крас­ните нови съоръже­ния в бъдеще за масо­вия и дет­ския спорт.

Оказа се, че с осо­бена чув­стви­тел­ност и тре­вога хората гле­дат на демо­ни­зи­ра­нето на Русия, на необуз­да­ната русофо­бия от страна на Запада и раз­бира се, към нести­хващата граж­дан­ска война в Украйна. Те искаха отго­вор от своя пре­зи­дент на въпроса докога това ще продължава. Той отбе­ляза, че т.нар. колек­ти­вен Запад дълго се заблуж­да­ваше, че санкци­ите срещу Русия ще спрат ней­ното раз­ви­тие и този неза­ко­нен по сво­ята същ­ност инструмент няма да засегне и тях. Но се излъгаха. Сега започ­ват да осъзна­ват и пуб­лично да при­зна­ват, че раз­лич­ните видове огра­ни­че­ния, налагани от САЩ екс­те­ри­то­ри­ално, са насо­чени срещу све­тов­ната ико­номика и са резул­тат от наци­о­нал­ния ико­номи­че­ски его­изъм на Вашинг­тон. Путин напомни, че още в сво­ята реч в Мюн­хен през 2007 г. е пре­дупре­жда­вал за опас­но­стите, които носи едно­по­люс­ният свят, но тогава запад­ните лидери не искаха да го чуят. Днес, тези опас­но­сти ста­наха оче­видни за всички.

Във връзка със заче­сти­лите отново нару­ше­ния на при­ми­ри­ето в Дон­бас и информаци­ите, че Киев готви възоб­но­вя­ване на актив­ните бойни действия, рус­кият лидер пре­дупреди, че това може да се окаже фатално за вла­стите в Киев и за укра­ин­ската държав­ност. Спо­ред него Мин­ските спо­ра­зуме­ния, които укра­ин­ското ръко­вод­ство отказва да изпъл­нява, са един­стве­ният изход от кри­зата. Путин добави, че с пове­де­ни­ето и отноше­ни­ето си към граж­да­ните в двете дон­баски репуб­лики, Киев доказва, че няма нужда от тях — осо­бено като изби­ра­тели в сегаш­ния период, когато в Украйна пред­стоят пре­зи­дент­ски и пар­ламен­тарни избори. Докато воен­ният конфликт продължава Русия ще продължи да помага на насе­ле­ни­ето на ДНР и ЛНР, увери президентът.

Както винаги в „Пря­ката линия” имаше и шего­вити въпроси. Путин бе попи­тан на какво се е смял най-​много напо­следък. Оказа се, че това е фан­та­зи­ята на запад­ните медии. Нем­ско спи­са­ние излязло със загла­вие „Тръмп тласка Европа в ръцете на Путин”. След като твър­дят, че едва ли не ние сме избрали аме­ри­кан­ския пре­зи­дент, излиза, че той сега се отблаго­да­рява. „Пълна глупост. Как да не се смее човек?”, отвърна пре­зи­дентът и побърза да се върне към сери­о­з­ните про­блеми на граж­да­ните. /„Русия днес”/