Архив

Печат

Шестима космонавти пристигат в "Камчия"

Автор Мило­слава Георги­ева . Пуб­ли­ку­вана в Новини

Събира ги 30-​годишният юби­лей от вто­рия руско-​български кос­ми­че­ски пило­ти­ран полет, който ще бъде отбе­ля­зан в Санаторно-​оздравителния комплекс „Кам­чия” на 8 юни. За праз­ника комплек­сът посреща шестима кос­мо­навти — бълга­рите Георги Ива­нов и Алек­сандър Алек­сан­дров, рус­ките им колеги Вик­тор Сави­них и Сергей Авдеев, и румъ­неца Думитру Пру­на­риу. Дома­кин на съби­ти­ето е Ави­о­кос­ми­че­ският център с Пла­не­та­риум в комплекса, с ръко­во­ди­тел кос­мо­навта Кра­си­мир Стоянов.

Кам­чия” събира два кос­ми­че­ски екипажа: във вто­рия руско-​български полет през 1988 г. заедно са летели Алек­сандър Алек­сан­дров и бор­д­инже­нерът Вик­тор Сави­них, като за полета се е подгот­вял и Кра­си­мир Сто­я­нов. В руско-​румънския екипаж от 1981 г. на борда на „Союз 40″ са пър­вият и един­ствен румън­ски кос­мо­навт Думитру Пру­на­риу и Лео­нид Попов, а след ска­ч­ва­нето им с орби­тал­ната станция „Салют-​6″, те се при­съе­ди­ня­ват към основ­ната експе­диция, в която е Вик­тор Савиних.

На 8 юни в кино-​концертната зала „Чер­номор­ски” кос­мо­нав­тите ще се срещ­нат с децата, участващи в дет­ските лагерни смени в „Кам­чия”, с уче­ници, учи­тели и роди­тели от Част­ното средно учи­лище „Юрий Гага­рин”, с гости на комплекса, с уче­ници и ръко­во­ди­тели от Наци­о­нал­ната аст­ро­номи­ческа обсер­ва­то­рия „Нико­лай Копер­ник”, ветерани-​летци и авиа­тори от Варна, Бал­чик и Добрич, кур­санти от ВВМУ „Никола Вапца­ров” и др. Кос­мо­нав­тите ще спо­де­лят впе­чат­ле­ни­ята си от подго­тов­ката и поле­тите, ще раз­кажат как са рабо­тили заедно в Кос­моса и заедно на Земята.

Ще бъде пред­ста­вен вто­рият руско-​български пило­ти­ран кос­ми­че­ски полет, който продължава от 7 до 17 юни 1988 г. с коман­дир Ана­то­лий Соло­вьов, бор­д­инже­нер — Вик­тор Сави­них и Алек­сандър Алек­сан­дров — космонавт-​изследовател. По време на миси­ята, вто­рият българ­ски кос­мо­навт извършва над 50 успешни научни експе­римента, раз­ра­бо­тени от Инсти­тута за кос­ми­че­ски изслед­ва­ния при БАН. С осо­бен инте­рес децата оча­к­ват раз­каза и на леген­дар­ния кос­мо­навт Вик­тор Сави­них — участ­ник в три кос­ми­че­ски мисии, сред които и драма­тич­ният полет на „Союз-​Т13” за спа­ся­ва­нето на „мърт­вата” станция „Салют 7″.

Алек­сандър Алек­сан­дров ще засади дръвче в Але­ята на кос­мо­нав­тите в парка на комплекса. 17 кос­мо­навти от раз­лични страни вече имат свои ели в „Камчия”.