Архив

Печат

Вашингтон ще обучава украински журналисти

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Държав­ният депар­тамент на САЩ пла­нира да орга­ни­зира обу­че­ние на жур­на­ли­сти в Украйна и да „укрепи връз­ките” между пред­ста­ви­тели на аме­ри­кан­с­ките и укра­ин­ските медии. Спо­ред документа на аме­ри­кан­ското ведом­ство, за годиш­ната програма на обу­че­ние ще се отпус­кат по 400 хиляди долара. Целта на про­екта е „съз­да­ване и поддър­жане на дълго­срочни отноше­ния между отделни сходни аме­ри­кан­ски и укра­ин­ски медии, както и между хората, рабо­тещи в тях”. Съо­т­вет­ната безвъзмездна помощ е обявена от Отдела за връзки с обще­стве­но­стта на аме­ри­кан­ското посол­ство в Киев.

Пре­дви­жда се в рам­ките на програмата аме­ри­кан­ски спе­ци­а­ли­сти да обу­ча­ват укра­ин­ски жур­на­ли­сти от печатни медии, интернет-​издания и радио що е то „неза­ви­симост и борба срещу дез­информаци­ята”. Укра­ин­ски жур­на­ли­сти ще изу­ча­ват спе­ци­ални методи за про­ти­во­действие на „дезинформацията”.

С помощна на даде­ния про­ект се пла­нира да се попу­ля­ри­зира раз­ви­ти­ето на сво­бодни, неза­ви­сими и финан­сово жиз­не­спо­собни укра­ин­ски медии, защото неза­ви­си­мите сред­ства за масова информация са необ­хо­дими за по-​нататъшното демо­кра­тично раз­ви­тие на Украйна”, се казва в документа.

Спо­ред експерти, с помощта на такива безвъзмездни помощи, Вашинг­тон се опитва да съз­даде „про­аме­ри­кан­ски инструмент” за вли­я­ние в Украйна, „фак­ти­че­ски внед­ря­вайки своя дне­вен ред”.

/„Русия днес”/