Архив

Печат

Бундестаг: Необходимо е Русия да се върне в G8

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Необ­хо­димо е Русия да се върне в Г-​8, за да се съз­даде про­ти­вопо­ста­вяне на аме­ри­кан­с­ките инте­реси на бъдещите срещи на високо рав­нище. Това заяви съпред­се­да­те­лят на фракци­ята на Лявата пар­тия в Бун­дес­тага Сара Вагенкнехт.

Пред­се­да­те­лят на Германско-​руския форум Матиас Плацек също при­зова за връщане на формата G8 с уча­сти­ето на Русия. „Ако бяха попи­тали рус­наците дали искат да бъдат там отново, това би послужило като сиг­нал за раз­вед­ря­ване на отноше­ни­ята”, заяви Плацек. Той добави, че въпро­сът за при­съе­ди­ня­ва­нето на Крим към Рус­ката феде­рация не трябва да пречи на завръща­нето на Москва в G8. „Нека временно отложим въпроса за Крим настрана, за да можем да обсъж­даме други теми”, поясни той.

Но герман­ският канц­лер Ангела Мер­кел заяви, че при­съе­ди­ня­ва­нето на Русия към G8 засега е невъзможно.

От своя страна Кремъл под­черта, че зна­че­ни­ето на G8 за Русия намалява.

Въпреки това Бог­дан Безпалко, член на Съвета по меж­ду­наци­о­нални отноше­ния при пре­зи­дента на Рус­ката феде­рация заяви в интервю за Феде­рал­ната агенция за новини, че има необ­хо­димост Москва да се върне към формата G8.

/„Русия днес”/