Архив

Печат

Италианското правителство е против антируските санкции

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Новото пра­ви­тел­ство на Ита­лия се обяви про­тив санкци­ите срещу Русия въве­дени от запад­ните страни. Това заяви новият министър-​председател на стра­ната Джу­зепе Конте. По думите на Конте, Вашинг­тон тра­дици­онно остава съюз­ник на Рим, но новият каби­нет е настроен към откри­тост по отноше­ние на Москва.

Ще насто­яваме за пре­разглеж­дане на санкци­ите срещу Русия, започ­вайки с онези, които угне­тя­ват рус­кото граж­дан­ско обще­ство”, каза Джу­зепе Конте. Той допълни, че през послед­ните години Рус­ката феде­рация е закрепила меж­ду­на­род­ната си роля в реша­ва­нето на раз­лични геопо­ли­ти­че­ски кризи.

53-​годишният Конте под­черта, че Русия не е ника­ква заплаха за Ита­лия, а обрат­ното, става все по-​важен търгов­ски, ико­номи­че­ски и стра­теги­че­ски партньор.

По-​рано експерти комен­ти­раха, коя страна първо ще отмени санкци­ите срещу Рус­ката феде­рация. Спо­ред Конте тази страна може да бъде Италия.

Меж­ду­временно Джордж Сорос пре­дупреди за нови пред­срочни избори в края на годи­ната или в нача­лото на следващата.

В писмо, пуб­ли­ку­вано наскоро в „Кури­ере де ла сера”, Сорос отбе­ляза, че новото ита­ли­ан­ско пра­ви­тел­ство с уча­сти­ето на Северна лига и Движе­ние „5 звезди” имат раз­лични бюджетни при­о­ри­тети и елек­то­рат. Сорос изтъкна, че пра­ви­тел­ството на Джу­зепе Конте би могло да падне, пре­диз­ви­квайки избори съв­сем скоро. По думите на аме­ри­кан­ския мили­ар­дер, Европе­йският съюз е изпра­вен пред много про­блеми, но Ита­лия се превърна в най-​належащия, защото заплашва цен­но­стите, които са в осно­вата на Евросъюза.

/„Русия днес”/