Архив

Печат

Русия вече завоюва победа на шампионата

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Западните лидери, които обявиха бойкот на футболния празник, броят автоголовете си

Как­вото и да става оттук нататък, Вла­ди­мир Путин вече спе­чели Све­тов­ното по фут­бол, писа тези дни в. Usa Today. Авторът на ста­ти­ята със съжа­ле­ние кон­ста­тира, че рус­кият пре­зи­дент не е проме­нил поли­ти­ката си, както това е искал Западът и въпреки това „за него всичко се под­ре­жда пре­комерно успешно”.

Доб­рото орга­ни­зи­ране на голямото спортно състе­за­ние му даде възмож­ност да при­ема чужди пре­зи­денти и преми­ери и „накара всички да забра­вят пре­тенци­ите към Москва”, неутешим е авторът. Стигна се дотам, че госту­ващият по това време в Москва съвет­ник по наци­о­нал­ната сигур­ност на САЩ Джон Болтън се поин­те­ре­сува от сек­ре­тите на отлич­ната орга­ни­за­ция, а Доналд Тръмп похвали рус­наците, че „са свършили пре­красна работа”.

Благо­да­ре­ние на шампи­о­ната Русия стана при­вле­ка­телна тури­сти­ческа дести­нация. Сто­тици хиляди гости бяха посрещ­нати от слън­чево време, от вели­чи­ето на Москва и друже­лю­би­ето на рус­наците. Мно­зина отбе­ляз­ват колко сигурни се чув­стват в Русия — до този момент не са реги­стри­рани ника­кви сери­о­зни инци­денти, а висо­кото рав­нище на самия спорт накара фено­вете да приз­наят, че това е един от най-​успешните шампи­о­нати в исто­ри­ята на све­тов­ните първен­ства по фут­бол”, пише Usa Today.

Вест­ни­кът не крие дъл­бо­кото си разо­ча­ро­ва­ние от всичко това. Обек­тив­ните факти — рус­кото гостопри­ем­ство и въз­торже­ните отзиви на сто­тиците запа­лян­ковци, при­стиг­нали в Русия от цял свят, които се връз­ват със запад­ната про­паганда будят раз­драз­не­ние у съчи­ни­те­лите на неби­вали ужа­сии за рус­ката действи­тел­ност. Те обаче са при­ну­дени да приз­наят нелов­кото положе­ние, в което редица лидери, заслепени от разпа­ле­ната русофо­бия, изпаднаха.

Бри­тан­с­ките поли­тици побър­заха да заявят, че няма да уважат шампи­о­ната с при­състви­ето си, а сега с напред­ва­нето на Мун­ди­ала, когато Англия излиза напред, се чудят как да се измък­нат. Още повече, че нараства гневът на множе­ство фенове, които се под­да­доха на лъжите и не зами­наха за Москва. Същото се отнася и за Швеция, чието пра­ви­тел­ство обяви бойкот на фут­бол­ния праз­ник. Тази сед­мица външ­ният мини­стър на стра­ната се опита да се изх­лузи от положе­ни­ето, като заяви, че това се отна­сяло само за него­вото откри­ване, а за финал­ните битки, до които швед­ските фут­бо­ли­сти си про­биха път, можело спо­койно да се отиде.

За „фут­бол­ните гла­во­бо­лия” на запад­ните лидери пише и агенция Bloomberg.

Най-​тежко е състо­я­ни­ето на знаме­но­сеца на русофо­би­ята Тереза Мей. „Бойкотът на пра­ви­тел­ството се превърна в поли­ти­че­ски автогол за бри­тан­ския премиер. Тя сама си върза ръцете, като при­зова офици­ални пред­ста­ви­тели на крал­ството да не стъп­ват в Русия”, се казва в ста­ти­ята. Сега след успеха на английските фут­бо­ли­сти и пози­тив­ните отзиви на тре­ньори и фенове цялото пра­ви­тел­ство и в крал­ския двор трудно нами­рат думи да се оправ­да­ват за безум­ната си про­паганда. „Всеки друг поли­тик не би изпус­нал възмож­но­стта да се погрее в лъчите на сла­вата на ред­кия успех на род­ните фут­бо­ли­сти. Но слу­чая с Мей не е такъв”, пише агенци­ята. След всичко, което изпри­казва, сега тя се опитва да обясни отказа си да при­съства на игрите с без­раз­ли­чи­ето си към фут­бола. На подобно обяс­не­ние обаче трудно може да се повярва.

Ней­ният прес­сек­ре­тар каза, че тя „не може да понесе да гледа дузпи”. „Още по-​тежко ще й бъде да гледа как ней­ните съпер­ници наби­рат поли­ти­че­ски точки за нейна сметка”, комен­тира Bloomberg. Агенци­ята предпо­лага, че „нови­ната” за още двама души, отро­вени с подобно на препа­рата „нови­чок” веще­ство, е била подго­т­вена отдавна като изход от нелепото положе­ние от отсъстви­ето на бри­тан­ски офици­ални лица на финал­ните мачове.

Трябва да се отбе­лежи, че „неиз­вест­ното отровно веще­ство” има крайно изби­ра­телно действие върху хората. На 4 юли то е пора­зило двама бри­танци от нисшите сло­еве на обще­ство и нямащи нищо общо нито с рус­ките, нито с бри­тан­с­ките спец­служби. Освен това те са живели още по-​близо до извест­ната лабо­ра­то­рия за про­из­вод­ство на хими­че­ски оръжия „Портън даун”, откол­кото е град­чето Сол­с­бъри, където стана инци­дентът с агента бри­тан­ското раз­уз­на­ване и бивш агент на рус­ките служби Скрипал и него­вата дъщеря Юлия. Прави впе­чат­ле­ние, че двете нови жертви на няка­кво отровно веще­ство бяха открити вед­нага след побе­дата на Англия срещу Колум­бия. След драма­тич­ния мач меди­ите започ­наха да отбро­яват и поли­ти­че­с­ките автого­лове на Тереза Мей. Няма рефер, който може да ги отмени. Шампи­о­натът клони към сво­ята раз­връзка, но без зна­че­ние кой ще грабне купата, глав­ният пече­ливш вече е Русия. /„Русия днес”/