Архив

Печат

В ООН осъдиха антируските санкции

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Европа е най-големият потърпевш от въведените ограничения

Санкци­ите на Запада срещу Русия, уда­риха най-​силно по Евро­съюза, защото бяха въве­дени с поли­ти­че­ски мотиви, без да се напра­вят необ­хо­ди­мите изслед­ва­ния за тех­ното вли­я­ние. Това заяви спе­ци­ал­ният доклад­чик на ООН по нега­тив­ното въз­действие на едно­стран­ните при­ну­ди­телни огра­ни­чи­телни мерки Идрис Джазаири.

Резул­та­тите от санкци­ите срещу Русия стиму­ли­раха раз­ви­ти­ето на стра­ната и про­из­вод­ството на про­дукция, която тя дотогава закупу­ваше в Европа — осо­бено сел­ско­стопан­ска про­дукция”, заяви той. Джа­за­ири напомни, че в Европе­й­с­ката феде­рация на сел­ско­стопан­с­ките про­из­во­ди­тели се опла­к­ват от големите щети, които пона­сят от загу­бата на рус­кия пазар и досега никой не им ги е компен­си­рал. Цялата тежест пада върху дреб­ните фермери, които трябва да се разплащат за поли­ти­че­с­ките про­ти­во­ре­чия между ЕС и Русия. Спо­ред герман­ския депу­тат Мар­кус Фронмайер само Герма­ния губи от санкци­ите по 618 млн. евро месечно.

Доклад­чи­кът отбе­лязва, че Русия се е адап­ти­рала към санкци­ите, докато Европа е постра­дала и от т.нар. вто­рични санкции, про­из­ти­чащи от натиска на САЩ ней­ните компа­нии да водят биз­неса си в съо­т­вет­ствие с аме­ри­кан­ското зако­но­да­тел­ство. „Про­блемите на големите страни, които въвеж­дат санкции една срещу друга, се състоят в това, че те са част от обща верига — след­ствие от гло­ба­ли­за­ци­ята. Затова санкци­ите срещу Русия удрят и по аме­ри­кан­с­ките про­из­во­ди­тели. Това е оста­ряло оръжие. Днес не можете да биете по Русия, без да нара­ните и себе си”, заяви той. Меж­ду­на­род­ният чинов­ник харак­те­ри­зира като абсур­ден меха­низма на ико­номи­че­ски огра­ни­че­ния, целящ поли­ти­че­ски цели.

/„Русия днес”/