Архив

Печат

Путин присвои почетни наименования на редица полкове

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Рус­кият пре­зи­дент Вла­ди­мир Путин подписа укази за при­сво­яване на почетни наиме­но­ва­ния на редица руски военни части. Това съобщиха рус­ките медии с позо­ва­ване на офици­ал­ния сайт за правна информация.

В поста­нов­ле­ни­ята се отбе­лязва, че почет­ните имена се при­съж­дат на раз­лични части „с цел съхра­ня­ване на слав­ните воин­ски исто­ри­че­ски тра­диции, възпи­та­ние на воен­но­служещите в дух на пре­да­ност към роди­ната и вяр­ност към воин­ския дълг”.

Ука­зите са подпи­сани от Вла­ди­мир Путин на 30 юни и са влезли в сила.

Така 6-​и тан­ков полк на рус­ката армия вече носи почет­ното наиме­но­ва­ние „гвар­дейски Лвов­ски”, 68-​и тан­ков полк „гвар­дейски Житомирско-​Берлински”, а 163-​и полк е с наиме­но­ва­ни­ето „гвар­дейски Нежински”.

Име­ната на укра­ин­ските гра­дове, вклю­чени в почет­ните наиме­но­ва­ния на рус­ките пол­кове са в памет на уча­сти­ето на воин­ските части в осво­бож­де­ни­ето на тези гра­дове по време на Вели­ката оте­че­ствена война.

По-​специално, почет­ното име „Житомир­ски” е при­съдено на 93-​а отделна тан­кова бригада, на базата на която по-​късно бе съз­да­ден 68-​ият полк, „в чест на побе­дата спе­че­лена и отли­чи­ята в бит­ките за осво­бож­де­ни­ето на град Житомир”. Указ за това е подпи­сан от вър­хов­ния глав­но­ко­манд­ващ Йосиф Ста­лин на 1 яну­ари 1944 г.

След разпа­да­нето на СССР 68-​и полк е разформи­ро­ван, но въз­ро­ден през 2017 г. В същото време редица части от рус­ката армия полу­чиха почетни имена, които вклю­ч­ват име­ната на гра­до­вете на Бела­рус. Укра­ин­ският вое­нен експерт Вален­тин Бадрак заяви, че Кремъл използва Украйна като полигон за про­верка не само на сво­ята военна тех­ника, но и на при­йомите за про­ти­вопо­ста­вяне срещу запад­ните страни, а по-​специално Съе­ди­не­ните щати. /„Русия днес”/