Архив

Печат

Миньори отново протестираха в Киев

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Сто­тици миньори се съб­раха на про­тест пред Укра­ин­ската рада в Киев. Миньо­рите насто­яха вла­стите да изпла­тят запла­тите им и да отде­лят финан­сова помощ за предпри­я­ти­ята за добив на въглища.

Ние искаме нашите заплати, а не чужди”, е лозунгът на един от плакатите.

Миньо­рите насто­яха, депу­та­тите от укра­ин­ския пар­ламент да под­крепят зако­нопро­екта №8362, който вклю­чва отпус­ка­нето на 2,8 мили­арда гривни за модер­ни­за­ция и тех­ни­ческа под­крепа на държав­ните мини. По-​рано от укра­ин­ския проф­съюз заявиха, че Киев не е изпъл­нил даде­ните по-​рано обеща­ния на миньорите.

Пред сгра­дата на пар­ламента в укра­ин­ската сто­лица бяха изпра­тени под­си­лени полицейски отряди.

При­пом­няме, че в сре­дата на юни месец миньори от цяла Украйна про­ведоха редица про­те­сти пред Вър­хов­ната рада. Тогава пред­ста­ви­те­лят на Неза­ви­си­мия проф­съюз на миньо­рите на Украйна Михаил Воли­нец съобщи, че ситу­аци­ята в отрасъла е критична.

/„Русия днес”/