Архив

Печат

Почина известният журналист Леонид Кравченко

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

В Москва след дълго боле­ду­ване на 80 години почина извест­ният съвет­ски и руски жур­на­лист, обще­ствен и държа­вен деец Лео­нид Пет­ро­вич Кра­вченко. Той е послед­ният пред­се­да­тел на Госте­ле­ра­дио (Държав­ният коми­тет на СССР за теле­ви­зия и радио). От 1975 до 2003 година Лео­нид Пет­ро­вич е рабо­тил като гла­вен редак­тор и ръко­во­ди­тел на редица държавни медии.

В продълже­ние на две години също така е бил гене­ра­лен дирек­тор на информаци­онна агенция ТАСС. В нача­лото на 90-​те години е огла­вя­вал Госте­ле­ра­дио на СССР. Освен рабо­тата в информаци­он­ното про­стран­ство, Кра­вченко се е занима­вал с лите­ра­турна и обще­ствена дей­ност, напи­сал е няколко книги, посве­тени на рабо­тата в телевизията.

Лео­нид Кра­вченко, роден през 1938 година в Орлов­ска област, е завършил жур­на­ли­стика в МГУ (Мос­ков­ският държа­вен уни­вер­си­тет) през 1961 година.