Печат

Захарова коментира влизането на Македония в НАТО

Автор „Русия днес“. Пуб­ли­ку­вана в Новини

Заяв­ле­ни­ето на гене­рал­ния сек­ре­тар на НАТО Йенс Стол­тен­берг, който обеща на Маке­до­ния да бъде при­ета в НАТО в нача­лото на 2019 г. са недопу­стими, поради факта, че реше­ни­ето първо трябва да вземат пар­ламен­тите на Маке­до­ния и Гърция. „Гене­рал­ният сек­ре­тар на НАТО госпо­дин Стол­тен­берг обеща да при­еме Скопие в блока в нача­лото на 2019 г., без да се съм­нява, че пар­ламен­тите на Маке­до­ния и Гърция ще вземат реше­ния… Ако гово­рим за ненамеса във вътреш­ните дела, не бива да се аги­тира за или про­тив, щом става дума за рефе­рен­думи. Ако гово­рим за ненамеса във вътреш­ните дела и уваже­ние на пра­вата, вклю­чи­телно на меж­ду­на­род­ното право, тогава не бива да се говори от името на пар­ламен­тите на държави за бъдещи реше­ния, още повече от страна на ръко­во­ди­тел на вое­нен блок. Катего­рично не бива”, каза Мария Заха­рова. Или ако се при­знае вед­нъж, че може така да се прави, тогава ще има няка­къв друг све­то­вен ред, добави тя.

Ще напом­ним, че неза­ви­симо от про­вала на рефе­рен­дума в Маке­до­ния, САЩ, НАТО и ЕС го смя­тат за успе­шен. /„Русия днес”/